Меню

Рубрика: Търговци

Вписването на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и техните действителни собственици - гаранция за стабилността на финансовата система
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 5

Недостатъци (пороци) при провеждане на общо събрание на юридическо лице с нестопанска цел
авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
стр. 15

Решение № 41 от 20.07.2016 г. по т. д. № 3314/2014 г. на ВКС, II т. о.
Отговорността на управителя по чл. 145 ТЗ е особен вид имуществена отговорност, която е обусловена от мандатното и от органното правоотношение между управителя и дружеството. За да бъде ангажирана отговорността по чл. 145 ТЗ, е необходимо да се докаже наличие на виновно и противоправно неизпълнение на задълженията на управителя по повод управлението на дружеството, от което за дружеството са произлезли вреди. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 22


Рубрика: Търговски сделки

Последиците от отпадане на задължение по каузално отношение върху вземането по издадения запис на заповед във връзка с някои постановки в Тълкувателно решение № 4 от 2013 г. на ОСГТК на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 27


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Разширяване на персоналния обхват на Закона за договорите за финансово обезпечение
авторски материал
Автор / източник: Цветан Крумов
стр. 37


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Алтернативното обективно съединяване на искове
авторски материал
Автор / източник: Деян Драгиев
стр. 50


Рубрика: Несъстоятелност

За съотношението между понятията неплатежоспособност и свръхзадълженост
авторски материал
Автор / източник: Мартин Захариев, Енчо Симеонов
стр. 59


Рубрика: Обществени поръчки

Актуална информация на Портала за обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 67

Рубрика: Информация в плюс

 

Приложение:
Съставлява ли изявление на длъжника, което не е адресирано до кредитора, признание на вземане по смисъла на чл. 116, б. „а“ ЗЗД
авторски материал
Автор / източник: Ирина Богданова
стр. 88