Меню

Рубрика: Търговци

Някои моменти в правното положение на управителя на ООД според практиката на ВКС по чл. 290 ГПК
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 5

Някои специфични действия с безналични акции
авторски материал
Автор / източник: Росен Балтов
стр. 14


Рубрика: Търговски сделки

Сключване на договори за кредит за недвижими имоти на потребители при предварително установени от кредитора общи условия
авторски материал
Автор / източник: Красимир Машев
стр. 26

Ретроактивно покритие на застрахователния договор
авторски материал
Автор / източник: Светослав Йорданов
стр. 34

Решение № 24 от 21.06. 2016 г. по т. д. № 1526/2014 г. на ВКС, I т. о.
Лизингополучателят носи риска от погиването на вещта до момента на прекратяването на договора. Поемането на задължение от страна на лизингодателя да застрахова лизинговата вещ за срока на действие на договора за финансов лизинг няма отношение към отговорността на лизингополучателя по чл. 343 ТЗ, а обезпечава обезщетяването на вредите при настъпване на риска от погиване на вещта в рамките на договорния срок. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 41


Рубрика: Облигационни отношения

Решение № 86 от 10.05. 2016 г. по т. д. .№ 595/2015 г. на ВКС, І т. о.
Страната, която твърди, че е упражнила правото си да развали без предупреждение договора, следва да докаже, че е налице една от хипотезите на чл. 87, ал. 2 ЗЗД - невъзможност за изпълнение, безполезност или фикс сделка. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 46


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Основания, ред и последици при упражняване на правото по чл. 443 ГПК
авторски материал
Автор / източник: Светослав Пандилов
стр. 49


Рубрика: Несъстоятелност

Някои усложнения при предявяването и приемането на вземанията в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 63

Влияние на производство по несъстоятелност в чужбина спрямо висящия в Република България изпълнителен процес срещу длъжника (съобразно новоприетия Регламент (ЕС) № 2015/848)
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 75


Рубрика: Обществени поръчки

Приложима ли е разпоредбата на чл. 62, ал. 2 ГПК спрямо преклузивните срокове, предвидени в новия ЗОП?
авторски материал
Автор / източник: Радослав Маринков
стр. 80


Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...