Меню

Рубрика: Търговци

Дял в капитала и дружествен дял в ООД - същност и разграничение
авторски материал
Автор / източник: Златка Вангелова
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Защита на потребителите на кредитни услуги, по Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
авторски материал
Автор / източник: Красимир Машев
стр. 17

За понятието „ползвател на застрахователни услуги“
авторски материал
Автор / източник: Васил Александров
стр. 30


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Пристъпване към изпълнение срещу вещ, дадена като обезпечение по реда на Закона за особените залози
авторски материал
Автор / източник: Михаил Нацкин
стр. 39


Рубрика: Облигационни отношения

Проблеми при предявяване на отменителния иск по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите във връзка с момента на възникване на вземането и наличие на намерение за увреждане
авторски материал
Автор / източник: Цветелина Георгиева
стр. 48


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Субекти в изпълнителния процес, които могат да искат замяна или прекратяване на способи по реда на чл. 443 ГПК
авторски материал
Автор / източник: Светослав Пандилов
стр. 59

Решение № 139 от 13.07.2015 г. по гр. д. № 5967/2014 г. на ВКС, IV г. о.
Редовната искова молба е и процесуално условие за надлежното упражняване на правото на иск, за което съдът е длъжен да следи служебно (във всички инстанции). Освен това цената на иска е от значение и за определяне родовата и функционална подсъдност, включително възможността от касационен контрол. При констатиране на несъответствие между съдържанието на исковата молба и изискванията на чл. 127, ал. 1, т. 4 и 5 ГПК съдът трябва да процедира по начина, указан в чл. 129, ал. 2 ГПК, като предостави възможност на ищеца да отстрани пороците на молбата чрез ясно и точно формулиране на исковата претенция, а ако той бездейства - да върне исковата молба на основание чл. 129, ал. 3 ГПК. Процесуалните действия по чл. 129, ал. 2 ГПК са абсолютно задължителна предпоставка за прилагане на неблагоприятните последици по чл. 129, ал. 3 ГПК, поради което, преди да бъдат извършени, съдът не разполага с правомощия да върне исковата молба и да откаже да разгледа предявения иск по съображения за недостатъчна индивидуализация на спорното право.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 70


Рубрика: Несъстоятелност

Подлежи ли на спиране индивидуалното принудително изпълнение при откриване на производство по несъстоятелност спрямо длъжник по реда на Регламент № 1346/2000 г.?
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 76


Рубрика: Обществени поръчки

Фокус върху общинските администрации при работата им по Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 86

Рубрика: Информация в плюс