Меню

Рубрика: Търговци

Правни последици при публично предлагане на ценни книжа, извършено при проспект, който съдържа невярна, непълна или заблуждаваща информация
авторски материал
Автор / източник: Ясен Николов
стр. 5

Разграничение между хипотезата на чл. 273, ал. 2 от Търговския закон и иска по чл. 29 от Закона за търговския регистър
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Балабанова
стр. 18


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози
авторски материал
Автор / източник: Михаил Нацкин
стр. 24


Рубрика: Търговски сделки

Решение № 138 от 05.01.2016 г. по т. д. № 1727/2014 г. на ВКС, ІІ т. о.
Застрахованият по застраховка „Живот“ или „Злополука“ кредитополучател, респективно неговите наследници притежават правен интерес и активна процесуалноправна легитимация да предявят косвен иск срещу застрахователя за заплащане на застрахователното обезщетение в полза на банката при наличие на процесуалните предпоставки на чл. 134 ЗЗД.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 31

Решение № 133 от 14.01.2016 г. по т. д. № 1834/2014 г. на ВКС, ІІ т. о.
Джирото на акции, за разлика от джирото при менителничните ефекти, има вторична обслужваща функция - винаги обслужва конкретна каузална сделка по прехвърлянето им, като придобиването на правата от джиратаря е на деривативно придобивно основание.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 36


Рубрика: Облигационни отношения

Обработване на лични данни в преддоговорните и договорните отношения
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 40


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Фактите, настъпили след предявяване на иска, при образувано заповедно производство
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 50

Определение № 184 от 20.04.2015 г. по ч. гражд. д. № 306/2015 г. на ВКС, І г. о.
Когато представените доказателства не създават вероятност за основателността на иска, съдът следва да отхвърли искането с определение - чл. 239, ал. 3 ГПК, и да премине към разглеждане на делото по общия ред, като изготви доклад по делото съобразно чл. 146 ГПК и укаже на страните как се разпределя доказателствената тежест между тях и за кои обстоятелства не сочат доказателства. Съдът не може в неприсъственото решение да прави нова преценка за вероятната основателност на иска и да приеме, че той е неоснователен, защото така ще се наруши правото на защита на страната, поискала неприсъственото решение, като се постанови необжалваем съдебен акт, с който се формира сила на пресъдено нещо, при отсъствие на предпоставките на чл. 238-239 ГПК. Необжалваемостта на неприсъствено решение по искане на ищеца се основава на правилото, че в първото заседание, а не в самото решение, съдът преценява вероятната основателност на иска като гаранция, че искът ще бъде уважен, без да е необходимо ищецът да провежда пълно доказване по реда на чл. 154 ГПК.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 59


Рубрика: Несъстоятелност

Допустимо ли е сключване на извънсъдебно споразумение в хода на оздравителното производство?
авторски материал
Автор / източник: Янка Тянкова, доц. д-р
стр. 63


Рубрика: Обществени поръчки

Лично състояние на кандидатите и участниците съгласно новия Закон за обществените поръчки и правилника за прилагането му
авторски материал
Автор / източник: Весела Андонова
стр. 70


Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...