Меню

Рубрика: Търговци

Правни последици при публично предлагане на ценни книжа, извършено при проспект, който съдържа невярна, непълна или заблуждаваща информация
авторски материал
Автор / източник: Ясен Николов
стр. 5

Разграничение между хипотезата на чл. 273, ал. 2 от Търговския закон и иска по чл. 29 от Закона за търговския регистър
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Балабанова
стр. 18


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози
авторски материал
Автор / източник: Михаил Нацкин
стр. 24


Рубрика: Търговски сделки

Решение № 138 от 05.01.2016 г. по т. д. № 1727/2014 г. на ВКС, ІІ т. о.
Застрахованият по застраховка „Живот“ или „Злополука“ кредитополучател, респективно неговите наследници притежават правен интерес и активна процесуалноправна легитимация да предявят косвен иск срещу застрахователя за заплащане на застрахователното обезщетение в полза на банката при наличие на процесуалните предпоставки на чл. 134 ЗЗД.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 31

Решение № 133 от 14.01.2016 г. по т. д. № 1834/2014 г. на ВКС, ІІ т. о.
Джирото на акции, за разлика от джирото при менителничните ефекти, има вторична обслужваща функция - винаги обслужва конкретна каузална сделка по прехвърлянето им, като придобиването на правата от джиратаря е на деривативно придобивно основание.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 36


Рубрика: Облигационни отношения

Обработване на лични данни в преддоговорните и договорните отношения
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 40


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Фактите, настъпили след предявяване на иска, при образувано заповедно производство
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 50

Определение № 184 от 20.04.2015 г. по ч. гражд. д. № 306/2015 г. на ВКС, І г. о.
Когато представените доказателства не създават вероятност за основателността на иска, съдът следва да отхвърли искането с определение - чл. 239, ал. 3 ГПК, и да премине към разглеждане на делото по общия ред, като изготви доклад по делото съобразно чл. 146 ГПК и укаже на страните как се разпределя доказателствената тежест между тях и за кои обстоятелства не сочат доказателства. Съдът не може в неприсъственото решение да прави нова преценка за вероятната основателност на иска и да приеме, че той е неоснователен, защото така ще се наруши правото на защита на страната, поискала неприсъственото решение, като се постанови необжалваем съдебен акт, с който се формира сила на пресъдено нещо, при отсъствие на предпоставките на чл. 238-239 ГПК. Необжалваемостта на неприсъствено решение по искане на ищеца се основава на правилото, че в първото заседание, а не в самото решение, съдът преценява вероятната основателност на иска като гаранция, че искът ще бъде уважен, без да е необходимо ищецът да провежда пълно доказване по реда на чл. 154 ГПК.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 59


Рубрика: Несъстоятелност

Допустимо ли е сключване на извънсъдебно споразумение в хода на оздравителното производство?
авторски материал
Автор / източник: Янка Тянкова, доц. д-р
стр. 63


Рубрика: Обществени поръчки

Лично състояние на кандидатите и участниците съгласно новия Закон за обществените поръчки и правилника за прилагането му
авторски материал
Автор / източник: Весела Андонова
стр. 70


Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...