Меню

Рубрика: Търговци

Защита правата на акционерите
авторски материал
Автор / източник: Александър Минев
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Важни промени в правния режим на застраховането на гражданска отговорност според новия Кодекс за застраховането
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 15

Съдебна защита при настъпил риск по договор за застраховка с предмет неимуществено благо на длъжника по договор за банков кредит
авторски материал
Автор / източник: Красимир Машев
стр. 26


Рубрика: Облигационни отношения

Установяване размера на причинените вреди в резултат от неизпълнение на договорно задължение
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 39

Решение № 41 от 05.05.2015 г . по т. д. № 85/2013 г . на ВКС, I т. о.
Под съдебно отстранен купувач по чл. 191, ал. 1 ЗЗД се разбира не само купувач, спрямо когото е уважен с влязло в сила решение предявен от третото лице - собственик на вещта, ревандикационен иск по чл. 108 ЗС, но и купувач, спрямо когото е уважен с влязло в сила решение установителен иск за собственост на третото лице, независимо дали в този случай купувачът осъществява фактическата власт върху вещта, предмет на продажбата.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 49


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Възможно ли е въвеждането на арбитър за неотложни случаи в България?
авторски материал
Автор / източник: Мартин Захариев, Методи Байкушев
стр. 55

Суброгация в изпълнителния лист
авторски материал
Автор / източник: Делян Маринов
стр. 64


Рубрика: Обществени поръчки

Новият Закон за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова
стр. 77

Въпроси и отговори по обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 91

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Анализ на съдебната практика относно прилагането на чл. 627 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Радослав Маринков


Рубрика: Информация в плюс