Меню

Рубрика: Търговци

Особености в уредбата и практиката относно клона на чуждестранно юридическо лице
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 5

Запор и принудително изпълнение върху безналични акции
авторски материал
Автор / източник: Росен Балтов
стр. 14

Решение № 36 от 26.05. 2015 г., І т. о. на ВКС
За съдружника липсва правен интерес от установителния иск по чл. 71 ТЗ във връзка с установяване на пороци при свикването на общото събрание на дружеството и когато към момента на предявяване на иска събранието е отложено и е проведено второ събрание със същия дневен ред. Задължителни за съдружниците и органите на управление на дружеството са приетите решения. Неприетите решения не рефлектират върху правната сфера на съдружника.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 21


Рубрика: Търговски сделки

Упражняване на права по ценна книга въз основа на съдебно решение за обезсилване (чл. 566 ГПК)
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 24


Рубрика: Облигационни отношения

Гражданско дружество. Преглед на съдебната практика относно въпросите на гражданското дружество
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 31

Решение № 67 от 27.03.2015 г., I г. о. на ВКС
При договор за наем, имащ качеството на търговска сделка по смисъла на чл. 286 ТЗ, сключен с няколко наематели, за ползване на един обект, с който всеки от наемателите се е задължил да заплаща съответна част от определената месечна наемна цена, отговорността им към наемодателя не е солидарна. Нормата на чл. 304 ТЗ, установяваща пасивната солидарност като правило при търговските сделки, е приложима в случаите, при които поемането на задължението е общо. Ако в договор за наем е предвидено, че правото на наемотаделя да развали договора поради неплащане на наемната цена се упражнява с отправяне на писмено изявление, предоставящо и срок за изпълнение, договорът не може да бъде развален без на длъжника да бъде предоставена тази допълнителна възможност за изпълнение.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 42


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Иск за обезщетение за вреди при разваляне на двустранен договор поради неизпълнение
авторски материал
Автор / източник: Тотка Калчева
стр. 47


Рубрика: Несъстоятелност

Изготвяне на списъка на кредиторите в производството по банкова несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Владимир Георгиев
стр. 62


Рубрика: Обществени поръчки

Нови правила за участие на специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания в запазените обществени поръчки по чл. 16г ЗОП
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова
стр. 65

Въпроси и отговори по обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 77


Рубрика: Конкуренция

Трудности при извършване на проверките на място за установяване нарушения на конкурентното право
авторски материал
Автор / източник: Величко Добрев
стр. 80

Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...