Меню

Рубрика: Търговци

Сравнителноправен преглед на вливанията и сливанията на търговски дружества с други сходни правни фигури
авторски материал
Автор / източник: Мария Лекова
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

За реалното предаване (предоставяне), владението и контрола при договори за залог с предмет res incorporales
авторски материал
Автор / източник: Иван Мангачев, д-р, Александър Тонев
стр. 16

Застраховка на финансови загуби - анализ на съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 33


Рубрика: Облигационни отношения

Суброгация на застрахователя в правата на застрахования. Обективни предели на встъпването и допълнителни права
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 41

Решение № 149 от 16.04.2015 г. на ВКС, ІV г. о.
Надлежното изпълнение е един от начините страната да се освободи от обвързаност, но тя може да се освободи и чрез постигането на ново съгласие с другата страна. Съгласието може да касае прекратяване, разваляне или отменяне на сключения договор или уговаряне на други (различни) насрещни права и задължения.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 52


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Искът за вреди, причинени от обезпечение
авторски материал
Автор / източник: Деян Драгиев
стр. 55


Рубрика: Несъстоятелност

Освобождаване на синдика по чл. 657 от Търговския закон - някои практически въпроси
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 70


Рубрика: Обществени поръчки

Понятието „професионална компетентност“ с оглед състава на комисията за провеждане на процедура по ЗОП
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 80