Меню

 

Рубрика: Търговци

Въпроси на свикването на общо събрание на акционерите с писмени покани
авторски материал
Автор / източник: Владимир Георгиев
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Финансовият лизинг като особен вид инвестиционен кредит1
авторски материал
Автор / източник: Веселин Христов
стр. 10

Решение № 186 от 26.05. 2015 г. на ВКС, І т. о.
Не е налице сключен договор за заем, ако същият е антидатиран, когато към реалната дата на получаване на заемната сума липсва представителна власт на лицето, получило сумата от името на заемополучателя, освен ако извършеното без представителна власт действие не е потвърдено при условията на чл. 301 ТЗ, съответно чл. 42, ал. 2 ЗЗД.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 22


Рубрика: Облигационни отношения

Още за неустойката и принципа за пълно обезщетяване на вредите
авторски материал
Автор / източник: Рени Рикова
стр. 27

Актуални въпроси на неоснователното обогатяване
авторски материал
Автор / източник: Любомир Василев
стр. 36


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

По някои въпроси на погасителната давност
авторски материал
Автор / източник: Георги Вълев
стр. 45


Рубрика: Несъстоятелност

Практиката на Съда на Европейския съюз по Регламент ЕО № 1346/2000 на Съвета относно производството по несъстоятелност - попълване масата на несъстоятелността и отменителни искове
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 56


Рубрика: Обществени поръчки

Практически въпроси при деклариране и доказване на някои обстоятелства по чл. 47 от Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 72


Рубрика: Конкуренция

Минималните стандарти, въведени от Директива 2014/104 ЕС относно исковете за обезщетения за вреди при нарушения на конкуренцията
авторски материал
Автор / източник: Боряна Шотекова
стр. 82

Рубрика: Информация в плюс