Меню

Рубрика: Търговци

Нови моменти в уредбата на Търговския регистър
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Действие на прихващането срещу банка, поставена под специален надзор
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Димитров
стр. 12

Решение № 253 от 28.01. 2015 г. на ВКС, І т. о.
Лизинговите вноски с ненастъпил падеж в хипотезата на прекратен договор за лизинг не следва да бъдат включвани в застрахователното обезщетение по договор за застраховка на риска от неплащане на лизингови вноски.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 27


Рубрика: Облигационни отношения

Рефлексно действие на договорите - пряк иск и противопоставимост
авторски материал
Автор / източник: Светослав Желев
стр. 30

Решение № 148 от 30.12. 2014 г. по т. д. № 3217/2013 г., I т. о. на ВКС
Уредбата за предварителния договор е неприложима, ако по същината си договорът е окончателен, защото за него се изисква обикновена писмена форма за действителност или договорът е неформален. Такъв договор изпълнява всички изисквания на закона и няма как да е предварителен, защото направо ще породи желаните последици.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 42


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Някои въпроси при оспорване на ненормативни актове по административен ред
авторски материал
Автор / източник: Александър Еленков
стр. 45


Рубрика: Несъстоятелност

Значение на наложените в изпълнителните производства тежести по отношение на производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Ралица Топчиева
стр. 58


Рубрика: Обществени поръчки

Още по промените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 71


Рубрика: Информация в плюс

Приложение:
Константна ли е практиката на КЗК и на ВАС при тълкуването и прилагането на забраната за имитация на фирма, марка или географско означение
авторски материал
Автор / източник: Мария Ботева