Меню

Рубрика: Търговци

Отговорност на Централния депозитар
авторски материал
Автор / източник: Росен Балтов
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Новото изискване за прехвърляне на „владение или контрол“ при предоставяне на финансово обезпечение
авторски материал
Автор / източник: Цветан Крумов
стр. 14

Предоставяне на информация за храните на потребителите
авторски материал
Автор / източник: Рая Илиева, д-р
стр. 28

Решение № 130 от 09.01.2015 г. на ВКС, I т.о.
Съгласно чл. 293, ал. 3 ТЗ при търговските сделки обхватът на отговорността е разширен - неизправната страна по нищожна поради липса на форма сделка дължи пълно изпълнение по нея, ведно с предвидените договорни санкции, обезщетения за забава и обезщетения за вреди. Нормата е приложима и ако формата за действителност е установена със специален закон, в случая чл. 28, ал. 1 от Закона са съхранение и търговия със зърно.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 37


Рубрика: Облигационни отношения

Обезщетение и неустойка за забава
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
стр. 41

Договорът за опрощаване
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 48


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Възражението срещу заповедта за изпълнение и процесуалният му ефект върху исковото производство
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 58


Рубрика: Несъстоятелност

Оздравителни мерки при несъстоятелност на банки
авторски материал
Автор / източник: Янка Тянкова, доц. д-р
стр. 67


Рубрика: Обществени поръчки

Промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 78


Рубрика: Конкуренция

Три нарушения на забраната за злоупотреба с господстващо положение в сферата на естествените монополи (чл. 21 от ЗЗК)
авторски материал
Автор / източник: Румяна Карлова
стр. 82


Рубрика: Информация в плюс