Меню

Рубрика: Търговци

Преобразуване на еднолични търговски дружества с един и същ едноличен собственик на капитала
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, доц. д-р
стр. 5

Решение № 172 от 02.07. 2014 г. на ВКС, І г. о.
Внасянето на непарична вноска в капитала на търговско дружество (апорта) представлява особен вид сделка за отчуждаване на вещ с транслативен ефект за правото на собственост, при която се увеличава капиталът на търговското дружество. То придобива на деривативно основание. Основанията за недействителност на правните сделки по ЗЗД намират приложение и при апорта, като в тези случаи следва да се съобразяват и специалните правила на чл. 72 и 73 от Търговския закон. Волеизявленията на вносителя – собственик на апортираната вещ, и на търговското дружество, което приема апорта, се изразяват в два акта: съгласие на собственика и решение на ОС на търговското дружество. При липса на воля на вносителя – собственик на апортираната вещ, за внасянето ù в капитала на търговското дружество, апортът би бил нищожен на основание чл. 26, ал. 2 ЗЗД. Само когато органният представител на ЮЛ – вносител, не е изразил воля за апортиране на една вещ в търговското дружество, е налице липса на съгласие и това е основание за нищожност на апорта по чл. 26, ал. 2 ЗЗД. Липсата на воля на друг орган на ЮЛ (общо събрание, управителен съвет) за прехвърлянето или апортирането на вещ в търговско дружество, дори и когато такава воля се изисква от закона (като например в чл. 137, ал. 1, т. 7 от Търговския закон и чл. 15, ал. 4, т. 10 от Закона за кооперациите), не води до нищожност на апорта. Тази разпоредителна сделка е действителна.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 12


Рубрика: Търговски сделки

За злоупотребата с право, произтичащо от търговска сделка
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 18

Правото на отказ от застрахователния договор при животозастраховане в случаите на неинформиране на застрахования от застрахователя
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 27


Рубрика: Облигационни отношения

За лихвата при обезщетението за непозволено увреждане
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 35


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

За приложението на чл. 18, ал. 4 от Закона за частните съдебни изпълнители
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов, Делян Николов
стр. 41


Рубрика: Несъстоятелност

Състоянието на неплатежоспособност на търговците – критерии за установяване и начална дата
авторски материал
Автор / източник: Бистра Атанасова
стр. 57


Рубрика: Обществени поръчки

Някои практически въпроси във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова
стр. 71


Рубрика: Конкуренция

Враждебните придобивания в контекста на конкурентното право
авторски материал
Автор / източник: Румяна Карлова
стр. 85


Рубрика: Информация в плюс


Приложение:
Относителната недействителност по чл. 216 ДОПК – материалноправни и процесуалноправни аспекти
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Димитров

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...