Меню

Рубрика: Търговци

Превръщане на акционерно дружество в еднолично акционерно дружество
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, доц. д-р
стр. 5

Наследяване и завет на безналични акции
авторски материал
Автор / източник: Росен Балтов
стр. 15


Рубрика: Търговски сделки

Потребителският кредит след промените в ДВ, бр. 35/2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Красимир Машев
стр. 25

Обхват на приключващото нетиране по Закона за договорите за финансово обезпечение
авторски материал
Автор / източник: Цветан Крумов
стр. 33


Рубрика: Облигационни отношения

Коя е приложимата погасителна давност при договора за банков кредит?
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Василев
стр. 46


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Решение № 81 от 08.07.2014 г. на ВКС, І т. о.
Изтичането на срока по чл. 147, ал. 1 ЗЗД към датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение е абсолютно основание за отхвърлянето му. А ако искането по заявлението е уважено и заповед за незабавно изпълнение е издадена, позоваването на погасяване на субективното материално право на кредитора спрямо поръчителите може да бъде направено и в производството по чл. 422, ал. 1 ГПК. Хипотезата на чл. 147, ал. 2 ЗЗД не може да се тълкува като допускаща възможността за предварително съгласие, дерогиращо правилото на чл. 147, ал. 1, предл. 1 ЗЗД изпълнение.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 56


Рубрика: Несъстоятелност

Участие на конкуриращи кредитори в защита на длъжника в производствата по чл. 694 ТЗ
авторски материал
Автор / източник: Диана Митева
стр. 58


Рубрика: Обществени поръчки

Използването на опции при възлагане на обществени поръчки според Методическите указания на Агенцията по обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 72


Рубрика: Конкуренция

Google търсене - Нарушават ли се правилата на конкуренцията?
авторски материал
Автор / източник: Петър Градинаров
стр. 81


Рубрика: Информация в плюс