Меню

Рубрика: Търговци

Следва ли да бъдат изпълнявани платежни нареждания, приети за сетълмент от банката преди поставянето й под специален надзор?
авторски материал
Автор / източник: Иван Мангачев
стр. 5

Решение № 26 от 13.06.2014 г. на ВКС, ІV г. о.
Решение на ОС на ООД по чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ не е необходимо условие за действителността на разпоредителна сделка с недвижим имот, собственост на дружеството, или вещно право върху него, сключена от представляващия дружеството орган - управител (управители).
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 13


Рубрика: Търговски сделки

Погасителна давност при застраховка на договорна отговорност
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 17


Рубрика: Облигационни отношения

Прихващането по Закона за банковата несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Антон Узунов
стр. 26

Решение № 30 от 11.08. 2014 г. на ВКС, II т. о.
Установеният в чл. 197 ЗЗД срок е давностен, а не преклузивен. Спорният характер на вземането, предмет на възражението за прихващане, не е основание да се приеме същото за недопустимо и да се отрече разглеждането му в процеса по предявения първоначален иск, дори когато се налага уточняване на размера му чрез изслушване на специализирана съдебна експертиза.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 38


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Кредиторът с учреден особен залог не е присъединен по право взискател в индивидуалното принудително изпълнение
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 43


Рубрика: Несъстоятелност

Разрешение от съда по несъстоятелността за извършване на продажба на имуществото на длъжника по реда на чл. 717 а-е ТЗ
авторски материал
Автор / източник: Делян Маринов
стр. 48


Рубрика: Обществени поръчки

Основанията за прекратяване на процедура по възлагане на обществена поръчка по чл. 39, ал. 1, т. 4-7 ЗОП
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Димитров, Виктор Серафимов
стр. 56


Рубрика: Конкуренция

Предприятия с господстващо положение
авторски материал
Автор / източник: Денчо Славов
стр. 65


Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...