Меню


Рубрика: Търговци

Актуални въпроси на напускане на ООД от съдружник
авторски материал
Автор / източник: Любомир Василев
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Някои нови въпроси на животозастраховането
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 12

Могат ли лица от държави извън Европейското икономическо пространство да са страни по договор за финансово обезпечение?
авторски материал
Автор / източник: Цветан Крумов
стр. 22


Рубрика: Облигационни отношения

Отговорността по чл. 21, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
стр. 32

Решение № 48 от 21.02.2014 г. на ВКС, ІV г. о.
Всяко действие на длъжника, с което той създава или увеличава своята неплатежоспособност, е увреждащо спрямо кредитора и от момента на извършването на такова действие за последния възниква правото да иска отмяната му. Увреждането на кредитора като елемент от фактичес­кия състав на иска е от категорията на обективните предпоставки и предполага, че чрез извършеното правното действие длъжникът създава или увеличава неплатежоспособността си. Увреждащата сделка се счита за несъществуваща единствено по отношение на увредения кредитор и само с оглед на това негово качество. Ако кредиторът бъде удовлетворен от друго имущество на длъжника, сделката запазва своето действие и за в бъдеще като напълно валидна.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 42


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

За допустимостта на съдебния контрол върху актовете на по-горестоящия административен орган по чл. 97, ал. 1 и 2 АПК
авторски материал
Автор / източник: Александър Еленков
стр. 47


Рубрика: Несъстоятелност

Осребряване на имуществото на длъжника в производството по несъстоятелност - принципи, предпоставки и способи
авторски материал
Автор / източник: Бистра Атанасова
стр. 56

Решение № 154 от 08.05.2014 г.на ВКС
Наличието на първично производство по чл. 3, § 1 от Регламент (ЕО) 1346/2000 в държава - членка на ЕС, съставлява пречка за индивидуално преследване на обявения в несъстоятелност длъжник в друга държава - членка на ЕС, но не съставлява пречка по чл. 34, т. 1 от Регламент (ЕО) № 44/2001 в производство по екзекватура да бъде признато и допуснато изпълнението на съдебно решение за вземане, постановено от съд на друга държава - членка на ЕС.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 70


Рубрика: Обществени поръчки

Може ли общинско предприятие, което не е търговско дружество, да бъде участник в обществена поръчка по реда на ЗОП
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 74


Рубрика: Конкуренция

Качеството и оценката на доказателствата при антитръстови нарушения
авторски материал
Автор / източник: Боряна Шотекова
стр. 77

Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...