Меню

Рубрика: Търговци

Oще веднъж за правната същност и недействителността на решенията на общото събрание в търговските дружества
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Договорът за цесия и договорът за факторинг
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 17

Решение № 5 от 28.01.2014 г. на ВКС, II т. о.
При изпълнение на фактическия състав, пораждащ правото на застрахователно обезщетение, последното не се погасява с отстраняване на настъпилите щети, независимо дали от страна на самия застрахован или от трето лице за сметка на застрахования или безвъзмездно. Единствено отстраняването на щетите от страна на самия застраховател по имуществената застраховка и то със съгласието на самия застрахован има погасителен ефект - аргумент от изричната разпоредба на чл. 209, ал. 1 КЗ.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 29


Рубрика: Облигационни отношения

Приложимо право към едностранните сделки според българското международно частно право
авторски материал
Автор / източник: Деян Драгиев
стр. 33

Решение № 197 от 18.02.2014 г. на ВКС, I т. о.
За да докаже забава на кредитора с последиците по чл. 95 ЗЗД, длъжникът трябва да представи доказателства, че е предприел действия по чл. 97, ал. 1, предл. 2 ЗЗД за депозиране на парична сума в банка и уведомяване на кредитора за това. Само предложение за изпълнение не поставя кредитора в забава.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 47


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Някои въпроси на продажбата на недвижим имот по реда на Закона за особените залози като елемент от заложено търговско предприятие
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 51


Рубрика: Несъстоятелност

Права на кредиторите на несъстоятелния длъжник в процедурата по чл. 717н от Търговския закон – 2
авторски материал
Автор / източник: Диана Митева
стр. 60


Рубрика: Обществени поръчки. Публично - частно партньорство

Банковите гaранции по Закона за обществените поръчки – 2
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 69


Рубрика: Конкуренция

Музикалната индустрия и правилата на конкуренцията
авторски материал
Автор / източник: Петър Градинаров
стр. 78


Рубрика: Информация в плюс


Приложение:
Иск на комитента срещу комисионера по чл. 355 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Красимир Машев