Меню

Рубрика: Търговци

Нови моменти в правната уредба на назначаване на ликвидатори от Агенцията по вписванията
авторски материал
Автор / източник: Анета Антонова
стр. 5

Относно приложното поле на иска за защита на правото на членство по чл. 71 ТЗ
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 9

Решение № 509 от 9.07.2008 г. на ВКС – ТК
Защита на съдружник или акционер с иск по чл. 71 ТЗ може да бъде реализирана само ако има нарушения на членството или отделни членствени права от някои от органите на дружеството.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 15

Решение № 692 от 19.11.2008 г. на ВКС – ТК
Искът по чл. 646, ал. 1, т. 3 ТЗ е специален и цели да попълни масата на несъстоятелността чрез връщане на имуществото, с което длъжникът се е разпоредил след откриване на производство по несъстоятелност на предприятието му.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 18


Рубрика: Сделки

Залог на търговско предприятие
авторски материал
Автор / източник: Ангел Калайджиев, проф. д.ю.н.
стр. 20

Решение № 754 от 19.12.2008 г. на ВКС - ТК
Предвидените от § 6а от ПЗР на ЗППДОП (отм.) сериозни неблагоприятни последици за носителя на вземането при неизпълнение на посоченото задължение, свързани с преклудиране правото му на иск, следва да се прилагат само в случаите когато с бездействието си кредиторът е станал причина за запазване на скрития х арактер на задължението на приватизиращото се дружество.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 29

Решение по МАД № 18/2007, постановено на 22.07.2008 г.
Претенцията за разходите по обезпечителното производство пред държавния съд, предхождащо арбитражния процес, е в пряка връзка с договорното неизпълнение и следователно се обхваща от арбитражното споразумение.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 32


Рубрика: Спорове

Правната уредба на медиацията в европейското и в българското законодателство
авторски материал
Автор / източник: Емил Алексиев
стр. 36

Решение по ВАД № 37/2007, постановено на 23.06.2008 г.
Правораздавателният орган не следва да се намесва в отношенията между търговците, когато те свободно и равнопоставено са определили размера на договорната отговорност. диспозитивният характер на чл. 92, ал. 1 ззд предоставя тази възможност на страните. Като определя функциите на неустойката, законодателят поставя на първо място значението й за обезпечаване на изпълнението на задълженията. отговорността трябва да е в размер, който стимулира длъжника да изпълни задълженията си.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 44

Решение по МАД № 18/2007, постановено на 22.07.2008 г.
Фактическият състав на отговорността за непозволено увреждане включва: 1) неправомерно поведение на едната страна; 2) претърпени от другата страна вреди; 3) причинна връзка между поведението на нарушителя и увреждането. Отговорността за тази вина е обективна и не е обусловена от наличието на проявена от нарушителя вина и нейната форма.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 45


Рубрика: Обществени поръчки

Някои съществени промени в правната уредба за възлагане на малки обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Милана Кривачка
стр. 48

Участието на специализирани предприятия и кооперации на лица с увреждания в процедури за възлагане на обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Десислава Емилова
стр. 54


Рубрика: Конкуренция

Развитие на доктрината за съществените съоръжения в практиката по защита на конкуренцията в ЕС
авторски материал
Автор / източник: Иван Цветанов
стр. 56


Рубрика: Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Очаквани промени в Закона за кредитните институции
авторски материал
Автор / източник: Димана Ранкова
стр. 66

Практически насоки за изработване на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, съфинансирани от ЕС
авторски материал
Автор / източник: Мария Стефанова
стр. 72

Информация в плюс

Приложение:
Публичната продан като специфичен способ за придобиване на вещни права
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 88

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...