Меню

Рубрика: Търговци

Същност на устава (дружествения договор) при корпоративните юридически лица
авторски материал
Автор / източник: Иван Русчев, доц. д-р
стр. 5

Практиката на съда на Европейските общности - Правото на установяване в държава членка
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
стр. 14

Решение № 568 от 24.06.2008 г. на ВКС – ТК
Установените законови презумпции по чл. 608, ал. 2 и чл. 608, ал. 3 ТЗ разместват доказателствената тежест при установяване изпадане на длъжника в състояние на неплатежоспособност. След като са налице данни, че съществува непогасено изискуемо парично задължение на длъжника към молителя, по което не са извършени никакви плащания, съдът по несъстоятелността следва да се произнесе дали са налице материалноправните предпоставки, посочени в чл. 608, ал. 1 ТЗ.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 17


Рубрика: Сделки

Предпоставки за сключване на споразумения пред администрацията между търговци
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 21

Решение № 659 от 28.10.2008 г. на ВКС - ТК
Доколкото в действащото законодателство липсва легална законова дефиниция на понятието “прекомерно голяма неустойка” по смисъла на чл. 92, ал. 2 ЗЗД, то критерий за това е процентното съотношение между абсолютния размер на договорената между страните неустойка и общата цена на договора.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 27

Решение № 590 от 19.06.2008 г. на ВКС - ТК
В чл. 30, т. 1 от Конвенция CMR са посочени сроковете, в които получателят на товара трябва да направи възраженията си пред превозвача. Ако такива не са направени, се презюмира, че товарът е получен в състоянието, което е описано в товарителницата.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 30


Рубрика: Спорове

Търговският регистър - въпроси и отговори - Защита срещу вписване
авторски материал
Автор / източник: Ангел Калайджиев, проф. д.ю.н.
стр. 33

Как се търсят дългове чрез съда
авторски материал
Автор / източник: Васил Георгиев
стр. 35

Решение по ВАД № 196/2007 г., постановено на 03.07.2008 г.
Стопанската непоносимост няма автоматично действие, а поражда потестативно право, което упражнено по съдебен ред, поражда действие за в бъдеще и не засяга вече настъпилите правни последици.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 37


Рубрика: Обществени поръчки

Обжалване на процедури за възлагане на обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова
стр. 39

Промени в подзаконовата уредба на обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 49


Рубрика: Конкуренция

Възникване и развитие на доктрината за съществените съоръжения - Антитръстовото право на САЩ
авторски материал
Автор / източник: Иван Цветанов
стр. 51


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Промени в Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 62


Рубрика: Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Национални доплащания към директните плащания за земеделски производители
авторски материал
Автор / източник: Слави Кралев
стр. 71

Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...