Меню

Рубрика: Търговци

Вноски на членовете в кооперация
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, доц. д-р
стр. 5

За разликата между ценните книги и ценните книжа
авторски материал
Автор / източник: Борис Ланджев, д-р
стр. 16


Рубрика: Търговски сделки

Задължителната застраховка „Отговорност на туроператора“
авторски материал
Автор / източник: Христина Атанасова
стр. 21

Решение № 222 от 16.01.2014 г. на ВКС, II т. о.
Продажбата на поименни налични акции не може да бъде предмет на предварителен договор. Такъв договор не може да бъде обявен за окончателен по реда на чл. 19, ал. 3 ЗЗД с решение, което да замести джирото на акциите.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 30


Рубрика: Облигационни отношения

Член 52 ЗЗД в практиката на ВКС и ВАС през 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 34

Решение № 217 от 08.10.2013 г. на ВКС, III г. о.
Исковата молба, с която се претендира обезщетение по чл. 59 ЗЗД за минал период от време, не може да състав­лява покана по смисъла на чл. 84, ал. 2 ЗЗД и да породи акцесорно задължение за обезщетение за забава за ново бъдещо главно задължение, което касае следващ период. Кредиторът може да кани длъжника да му заплаща само вече възникнало парично задължение за обезщетение по чл. 59 ЗЗД.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 46


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Някои особености на допустимостта на иска по чл. 422 във връзка с чл. 415 ГПК
авторски материал
Автор / източник: Борислав Ганчев
стр. 49


Рубрика: Несъстоятелност

Удовлетворяване на вземанията на кредиторите в производството по Закона за банковата несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 63


Рубрика: Обществени поръчки. Публично - частно партньорство

Към кой момент комисията предлага участник за отстраняване от процедура за възлагане на обществена поръчка
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Димитров
стр. 77


Рубрика: Конкуренция

Координационни ефекти при концентрациите - някои начини за тяхното установяване
авторски материал
Автор / източник: Мария Папазова
стр. 88

 

Приложение:
Правото на реституция по чл. 34 ЗЗД при унищожени сделки
авторски материал
Автор / източник: Михаил Малчев


Рубрика: Информация в плюс