Меню

Рубрика: Търговци

Относно изключването на съдружник в ООД
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 5

Действия от името на търговец без представителна власт - същност и последици
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 9


Рубрика: Сделки

Защита на кредиторите при прехвърляне на търговско предприятие
авторски материал
Автор / източник: Ангел Калайджиев, проф. д.ю.н.
стр. 16

Решение № 584 от 17.07.2008 г. на ВКС – ТК
За възникване на договорно солидарно задължение не е необходимо това да се формулира в специална клауза в договора. Достатъчно е смисълът на поетите задължения да води до извода, че няколко длъжници дължат една и съща престация на един кредитор и той може да иска изпълнението й от всеки от тях заедно или поотделно.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 25


Рубрика: Спорове

Решенията на съда при неправилно и при правилно първоинстанционно решение
авторски материал
Автор / източник: Борислав Белазелков
стр. 29


Рубрика: Обществени поръчки

Практиката на съда на Европейските общности по обществени поръчки - Понятието “публичноправна организация”
авторски материал
Автор / източник: Златина Лилян
стр. 37


Рубрика: Конкуренция

Новият Закон за защита на конкуренцията
авторски материал
Автор / източник: Румяна Карлова
стр. 43


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Правната уредба на предоставянето на финансови услуги от разстояние
авторски материал
Автор / източник: Емил Алексиев
стр. 49


Рубрика: Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Правила за обезщетяване на пътници
авторски материал
Автор / източник: Силвия Иванова
стр. 61

Информация в плюс

Указател на публикациите в дайджест "Търговско и конкурентно право" през 2008 г.
стр. 70