Меню


Рубрика: Търговци

Може ли съдружник да бъде изключен за нарушение на задължения като управител?
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

За свободата на договаряне и тълкуване на комисорната клауза в застрахователните договори
авторски материал
Автор / източник: Васил Александров
стр. 10

Решение № 240 от 12.09.2013 г. на ВКС, II т.о.
Ако настъпилото изменение на условията по договора не е причинено от никоя от страните и не е било възможно да бъде предвидено при възникване на задължението, както и запазването на правоотношението е противно на справедливостта и добросъвестността, то са налице предпоставките на чл. 307 ТЗ за прекратяване на договора поради стопанска непоносимост.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 19


Рубрика: Облигационни отношения

Сравнителноправен режим на търговските и облигационните договори за продажба на недвижими имоти
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова
стр. 24

Решение № 296 от 05.11.2013 г. на ВКС, IV г.о.
Продавачът дължи на доб­росъвестния евинциран купувач обезщетение за вредата, съставляваща разлика между платената цена и увеличената стойност на имота при съдебното отстранение поради промени в пазарните условия. Тази вреда е пряка и непосредствена последица от неизпълнението и може да бъде предвидена при пораждане на задължението.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 31


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Доказване на предявен иск
авторски материал
Автор / източник: Цветелина Кържева, Иван Георгиев
стр. 37

Решение № 8 от 12.09.2013 г. на ВКС, II т.о.
Купувачът на търговско предприятие има качеството на длъжник, а не на трето лице, чието право е засегнато от изпълнението. Поради това той не е носител на правото на иска по чл. 269 ДОПК, а ако счита, че процесният имот е различен от този, върху който е наложена възбраната от публичния изпълнител, то той е могъл да реализира правата си по реда на чл. 266 и сл. от ДОПК, като обжалва по админис­тративен ред предприетите действия по изнасянето му на търг с явно наддаване.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 48


Рубрика: Несъстоятелност

Продажба чрез пряко договаряне в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Делян Маринов
стр. 51


Рубрика: Обществени поръчки. Публично - частно партньорство

Обстоятелствата по чл. 47 от Закона за обществените поръчки като пречка за участие в процедурите
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 66


Рубрика: Конкуренция

Конвергенция между конкурентното право и секторната регулация на електронния съобщителен сектор
авторски материал
Автор / източник: Георги Сулев
стр. 77


Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...