Меню

Рубрика: Търговци

Търговското предприятие
авторски материал
Автор / източник: Ангел Калайджиев, проф. д.ю.н.
стр. 5

Регистърната проверка в производството по вписване, обявяване и заличаване в търговския регистър
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 12

Решение № 582 от 17.06.2008 г. на ВКС – ТК
Връчването на покана за свикване на общо събрание на съдружниците е императивно правило, предвидено в чл. 139 ТЗ, като поканата трябва да отразява конкретно въпросите, които ще бъдат предмет на обсъждане и вземане на решения от събранието.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 20

Решение № 580 от 19.06.2008 г. на ВКС – ТК
Изискване за кворум не е налице в случаите, когато ОС на член-кооператорите е проведено по реда на чл. 17, ал. 2 ЗК, в който случай е без значение броят на присъстващите член-кооператори.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 22


Рубрика: Сделки

"Преживяване" на предварителния договор след сключване на окончателния"
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 25

Трансформация на финансовото обезпечение според ЗДФО - 1
авторски материал
Автор / източник: Иван Мангачев
стр. 34

Решение № 589 от 23.06.2008 г. на ВКС – ТК
Исковата молба прекъсва давностния срок само за вземането, предявено с частичния иск. За останалата непредявена част от вземането исковата давност не се прекъсва.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 38


Рубрика: Спорове

Процесуалната преклузия във въззивното производство - Забраната на чл. 266, ал. 1 ГПК. Критерии за прилагане на изключенията от забраната
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 41


Рубрика: Обществени поръчки

Практиката на съда на Европейските общности по обществени поръчки - Може ли КЗК да задава преюдициални запитвания до СЕО?
авторски материал
Автор / източник: Златина Лилян
стр. 50


Рубрика: Конкуренция

Изчерпването на правата на интелектуална собственост и паралелния внос в контекста на правилата за конкуренция
авторски материал
Автор / източник: Мария Папазова
стр. 56


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Нова правна уредба за определяне цената на акциите на публичните дружества
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 63


Рубрика: Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Реформата в лозаро-винарския сектор ще помогне на Европа да си възвърне загубените пазарни дялове
авторски материал
Автор / източник: Емилия Вълчева
стр. 72

Информация в плюс

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...