Меню


Рубрика: Търговци

Контрол върху решенията и действията на органите за управление на кооперация
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, доц. д-р
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Изпълнение върху вземане по реда на ЗОЗ и конкуренция между залог на вземане по ЗОЗ и ЗДФО
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 20


Рубрика: Облигационни отношения

Обемът на дължимото при предсрочна изискуемост на договор за потребителски кредит
авторски материал
Автор / източник: Анастас Пунев
стр. 29

Решение № 50 от 05.09.2013 г. на ВКС, II т.о.
С разпоредбата на чл. 102, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, като специален закон, се дерогира въведеното с чл. 229, ал. 2 ЗЗД ограничение и се създава възможността управителят на лечебното заведение да сключва, и то при установени в ЗЛЗ преференции, наемни договори за срок по-дълъг от три години, който дори не може едностранно да прекратява, при наличие на сключен от наемателя търговец договор с НЗОК, освен при изрично предвидени от законодателя предпоставки.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 37


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Защита срещу неприсъствено решение по исков ред - 2
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Златарева
стр. 41


Рубрика: Несъстоятелност

Нови моменти в недействителността на търговските сделки след промените в уредбата на несъстоятелността – 3
авторски материал
Автор / източник: Антон Узунов
стр. 50


Рубрика: Обществени поръчки. Публично - частно партньорство

Защита на техническата и търговската тайна в получените оферти за участие в процедура по ЗОП и при възлагане чрез публична покана
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 58


Рубрика: Конкуренция

Телевизионните права във футбола
авторски материал
Автор / източник: Петър Градинаров
стр. 69


Рубрика: Информация в плюс