Меню

Рубрика: Търговци

Последните изменения и допълнения в Закона за търговския регистър
авторски материал
Автор / източник: Таня Бузева
стр. 5

Договаряне сам със себе си при търговските сделки
авторски материал
Автор / източник: Марио Бобатинов, д-р
стр. 19

Решение № 827 от 13.12.2007 г. на ВКС ­ ТК
Отговорността на членовете на Съвета на дирек-торите се реализира по предвидения в чл. 240, ал. 2 ТЗ ред чрез доказване на причинените на дружеството вреди от действията на СД или на отделни негови членове.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 21

Решение № 10 от 21.02.2008 г. на ВКС ­ ТК
За да бъде обявено дружеството за недействително, порокът трябва да бъде неотстраним. При допуснати нарушения по чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 ТЗ съдът обявява дружеството за недействително само ако нарушението не е отстранено или не може да бъде отстранено в подходящ срок.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 23


Рубрика: Сделки

Съдбата на обезпеченията, дадени от трети лица, при изменения в главния дълг
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 26

Решение № 390 от 24.04.2008 г. на ВКС ­ ТК
Записът на заповед е абстрактна сделка, но менителничното правоотношение не е абстрактно. То възниква, за да се постигне определена цел, и най-често служи за обезпечаване на вземане, произтичащо от друго каузално правоотношение.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 35

Решение № 179 от 16.05.2008 г. на ВКС ­ ТК
Предсрочната изискуемост по договор за банков кредит не възниква по право от факта на неизпълнение на ажоитетни вноски, а е обусловена от упражняване субективното правомощие на банката.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 38


Рубрика: Спорове

По кой ред се разглеждат заварените от новия ГПК съдебни производства по подадени молби за издаване на изпълнителен лист?
авторски материалл
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 42

Решение по ВАД № 36/2007 г., постановено на 02.04.2008 г.
Договорът за изработка и по-специално онази негова разновидност, отнасяща се до извършването на строителни работи, е с продължително изпълнение. Строителният процес се характеризира с технологична и темпорална последователност на отделните етапи на изпълнение, при която предходният е задължителна предпоставка за осъществяване на последващия. Ето защо развалянето на такъв договор има действие само занапред..
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 50

Решение по ВАД № 24/2007 г., постановено на 22.02.2008 г.
Няма пречка като доказателство по делото да бъде приет и снимков материал, както и доказателства на електронен носител - диск с цветни снимки, при условие че ответникът не се е противопоставил на приемането на това доказателство.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 51


Рубрика: Обществени поръчки

Обща характеристика и предпоставки за провеждане на състезателен диалог
авторски материал
Автор / източник: Милана Кривачка
стр. 52


Рубрика: Конкуренция

Приложимостта на чл. 9 и 18 ЗЗК в сферата на разпространение на музикални произведения
авторски материал
Автор / източник: Румяна Карлова
стр. 57


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Промени в уредбата на маржин покупките, късите продажби и заемите на финансови инструменти
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 68


Рубрика: Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Някои въпроси относно заблуждаващата и сравнителната реклама
авторски материал
Автор / източник: Рая Колева
стр. 79

Информация в плюс

Приложение:

Съдебната практика и общите тълкувателни актове на ВКС и ВАС
авторски материал
Автор / източник: Иван Русчев, доц. д-р

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...