Меню

Рубрика: Търговци

Функциониране в намален състав на съвета на директорите на акционерното дружество
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 5

Практика на Съда на Европейските общности – 5
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
стр. 13

Решение № 212 от 10.03.2008 г. на ВКС ­ ТК
Правоотношението между член на надзорния съвет на АД и дружеството е мандатно, а не трудовоправно и като такова се регулира от нормите на глава Х на ЗЗД, както и от Търговския закон, но не от КТ.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 17


Рубрика: Сделки

Встъпване на търговеца в сделките, сключени от търговския пълномощник или прокуриста в нарушение на чл. 29, ал. 1 ТЗ
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 20

Решение № 186 от 5.03.2008 г. на ВКС - ТК
С иска по чл. 135 ЗЗД не могат да се отменят правни действия с предмет имуществени права, чието извършване зависи от преценката на длъжника - например отмяна на дарение.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 26

Решение по ВАД № 51/2007 г., постановено на 14.11.2007 г.
Когато страните са договорили неустойка за забавено плащане на парично задължение, кредиторът може да пре- тендира обезщетение за забавеното плащане в размер на договорната неустойка не само от датата на падежа на вземането до предявяването на иска, но и от датата на предявяването на иска до окончателното изплащане на присъдените суми по главницата. Той обаче не може да претендира законната лихва върху присъдените суми.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 29

Решение по ВАД № 116/2007 г., постановено на 15.01.2008 г.
Недостатъците на трудовия резултат - предмет на изработка, не погасяват задължението за заплащане на уговоре- ното възнаграждение, а пораждат права за възложителя, които, ако бъдат упражнени, могат да доведат или до намаляване размера на възнаграждението, или до отлагане на изискуемостта на задължението за възнаграждение.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 30


Рубрика: Спорове

Процесуално право - Особеното исково производство по търговски спорове по ГПК – 2
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Златарева
стр. 32


Рубрика: Обществени поръчки

Въпроси и отговори по обществени поръчки – 5/2008
авторски материал
Автор / източник: Десислава Емилова
стр. 44


Рубрика: Конкуренция

Нелоялна конкуренция ­ увреждане доброто име на конкурента
авторски материал
Автор / източник: Михаил Коджабашев
стр. 48


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Правна уредба на нетирането в Закона за договорите за финансово обезпечение
авторски материал
Автор / източник: Иван Мангачев
стр. 53

Ценни книжа ли са всички документи, посочени в Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа
авторски материал
Автор / източник: Силвия Цонева
стр. 60


Рубрика: Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Новата европейска директива за договорите за потребителски кредит и защитата на потребителите
авторски материал
Автор / източник: Емил Алексиев
стр. 68

Информация в плюс

Пожелавам ти достатъчно!!!

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...