Меню

Рубрика: Търговци

Търговски регистър - Единен идентификационен код
авторски материал
Автор / източник: Деяна Андреева, Николай Янев
стр. 5

Промените в дружественото право през 2007 г. - Европейските обединения и дружества
авторски материал
Автор / източник: Александър Кацарски
стр. 8

Практика на Съда на Европейските общности
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
стр. 14

Решение № 853 от 10.01.2008 г. на ВКС – ТК
Договорът за търговско посредничество е неформален. Необходимостта от сключването му в писмена форма е само за улесняване доказването на постигнатите между страните уговорки.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 17

Рубрика: Сделки

Основанието (каузата) за издаване на менителничния ефект
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов
стр. 20

Решение № 979 от 20.02.2008 г. на ВКС - ТК
Сделка, сключена под отлагателно условие, не поражда правно действие, но тя е действителна и се намира във висящо по- ложение до продължаване на правното очакване от страните. Едва когато отлагателното условие се сбъдне, настъпват правните последици на сделката.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 28

Решение № 1083 от 7.02.2008 г. на ВКС - ТК
Признание на длъжник за дължима към кредитора парична сума може да бъде обективирано и в запис на заповед, издадена от длъжника в полза на кредитора.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 31

Решение по ВАД № 110/2007 г., постановено на 21.01.2008 г.
За действителността на новирането е необходимо кумулативното присъствие на следните четири предпоставки: - наличие на действително предшестващо задължение; - да бъде създадено действително ново правоотношение на мястото на старото; - наличие на разлика между старото и новото правоотношение (aliquid novi); - договорът следва да изразява волята на страните за прекратяването на стария дълг и заместването му от новото задължение (animus novandi).
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 34

Рубрика: Спорове

Класифициране на съдебни дела
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети
стр. 36

Решение по ВАД № 57/2006 г., постановено на 05.09.2007 г.
Приемането на извършената работа не се явява само едно фактическо действие на поръчващия. В това действие се включва и одобряването на изработеното, а това по своята същност е правно действие. Одобряването на работата от поръчващия само по себе си обуславя невъзможността в последващ момент същият да реализира отговорността на изпълнителя по реда, установен в чл. 265 и сл. ЗЗД.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 42

Рубрика: Обществени поръчки

Предварително обявление по чл. 23 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
авторски материал
Автор / източник: Милана Кривачка
стр. 44

Рубрика: Конкуренция

Нови промени в политиката по освобождаване на предприятията от глоби или намаляване на техния размер - Въвеждане на процедура по постигане на споразумение
авторски материал
Автор / източник: Михаил Милев
стр. 50

Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Правно положение на дружествата за налични парични преводи
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 59

Рубрика: Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Извънсъдебно решаване на потребителските спорове
авторски материал
Автор / източник: Рая Колева
стр. 64

Преглед на мерките за търговска защита на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Ани Хаджиева
стр. 71

Рубрика: Евронавигатор

Европейска сметна палата
авторски материал
Автор / източник: Нанчо Нанчев
стр. 76

Информация в плюс