Меню


Рубрика: Търговци

Кой дължи заплащането на такси по валутни преводи - Наредителят или получателят?
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, д-р
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Договор и запис за влог на зърно в публичен склад
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов
стр. 13

Договор за абонаментно застраховане
авторски материал
Автор / източник: Нора Москова
стр. 19


Рубрика: Облигационни отношения

Правен анализ на чл. 627 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Георги Василев
стр. 28

Решение № 63 от 21.06. 2013 г. на ВКС, I т.о.
Според чл. 87 ЗЗД, когато длъжникът по един двустранен договор не изпълни задължението си поради причина, за която той отговаря, кредиторът може да развали договора, „като даде на длъжника подходящ срок за изпълнение” с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за развален. При забава на кредитора длъжникът се освобождава от предходната си забава. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 38

Решение № 100 от 31.07.2013 г. на ВКС, IV г.о.
При пълна неопределеност и неопределяемост на задължението липсва предмет на договора и същият е нищожен на основание чл. 26, ал. 2, пр. 1 ЗЗД . Основанието за нищожност „противоречие със закона” е общо и е налице само тогава, когато конкретното нарушение на закона не е предвидено като специално основание за недействителност, каквито са тези по чл. 26, ал. 2 и чл. 27 ЗЗД. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 41


Рубрика: Несъстоятелност

Възлагане на имуществени права в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Делян Маринов
стр. 45


Рубрика: Обществени поръчки. Публично - частно партньорство

Кога ползата превишава отрицателните последици от прилагането на временна мярка по чл. 121а, ал. 5 ЗОП
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 59


Рубрика: Конкуренция

Ненормативно освобождаване в конкурентното право
авторски материал
Автор / източник: Величко Добрев
стр. 71


Рубрика: Информация в плюс


Приложение:
Актуални проблеми на заповедното производство, поставени като въпроси по т.д. № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС - 2
авторски материал
Автор / източник: Валентина Попова