Меню

Рубрика: Търговци

Прекратяване на членство в ООД при изпълнение върху дружествения дял на съдружник по чл. 517, ал. 3 ГПК
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 5

Търговски регистър - Подаване на заявления
авторски материал
Автор / източник: Деяна Андреева
стр. 14

Решение № 985 от 10.12.2007 г. на ВКС ­ ТК
Прокуристът на търговско дружество няма качество на оправомощено лице по смисъла на чл. 494, б. “а” ГПК.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 18

Рубрика: Сделки

Действителен ли е записът на заповед, в който издателят е написал уговорка за освобождаване от протест
авторски материал
Автор / източник: Цветан Крумов
стр. 21

Решение № 678 от 16.10.2007 г. на ВКС - ТК
Уговаряне на гарантиран размер печалба в договор за гражданско дружество е недействително. Такава договорна клауза се замества по право от диспозитивната норма на чл. 361, ал. 1 ЗЗД.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 31

Решение № 1075 от 10.01.2007 г. на ВКС - ТК
Предвидената процедура в Наредбата за търговете (отм.) е относима единствено към приватизацията на обекти по ЗППДОП (отм.) и отдаване под наем на дълготрайни активи на предприятията по пар. 10, ал. 2 ЗППДОП (отм.).
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 34

Решение по ВАД № 119/2005 г., постановено на 06.01.2006 г.
В действащата правна уредба режимът и функциите на договорната мораторна лихва и неустойката за забава в плащането са уеднаквени - касае се до предварително уговорено обезщетение в случай на неизпълнение, което се дължи независимо от размера на действително претърпените вреди и без да е необходимо те да се доказват.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 37

Рубрика: Спорове

Обжалване на действията на органа по изпълнението
авторски материал
Автор / източник: Александър Еленков
стр. 39

Откъде да си избера медиатор
авторски материал
Автор / източник: Христина Пантелеева
стр. 45

Решение по ВАД № 2/2006 г., постановено на 02.10.2007 г.
Определената от ищеца правна квалификация на исковата претенция не обвързва решаващия орган. При изпълнение с недостатъци по договор за изработка кредиторът може да претендира освен специфичните правни последици по чл. 265 ззд и обезщетение за вреди. Общите правила на ззд са приложими и на това основание може да се търси и само обезщетение за вреди, без да се претендира едновременно с това и някоя от специфичните правни последици.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 47

Решение по ВАД № 116/2007 г., постановено на 15.01.2008 г.
Клаузата в договор за изработка, която предвижда, че задължението за заплащане на възнаграждение възниква при подписване от двете страни на акт, установяващ изпълнението, не изключва възможността изпълнението и количествените му характеристики да бъдат установени с други доказателства по делото. В този случай обаче изискуемостта на задължението за заплащане на възнаграждението възниква с постановяване на арбитражното решение, което замества установяването по взаимно съгласие на страните на факта на изпълнение.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 49

Рубрика: Обществени поръчки

Контрол върху процеса на откриване, провеждане и възлагане на обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Десислава Момчилова
стр. 51

Рубрика: Конкуренция

Политиката по освобождаване от глоби или намаляване на техния размер като ефективно средство за борба с картелите в Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Михаил Милев
стр. 60

Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Нови изисквания към съдържанието на проспектите при публичното предлагане на ценни книжа
авторски материал
Автор / източник: Димана Ранкова
стр. 68

Рубрика: Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Промоционални програми за земеделски и хранителни продукти на вътрешния пазар на Общността и в трети страни
авторски материал
Автор / източник: Мария Стефанова
стр. 72

Рубрика: Евронавигатор

Европейски структурни фондове
авторски материал
Автор / източник: Нанчо Нанчев
стр. 76

Приложение:

Разпределение на компетентността в областта на антитръста и концентрациите в ЕС
авторски материал
Автор / източник: Кирил Пангелов, Христо Копаранов
стр. 88

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...