Меню


Рубрика: Търговци

Отговорност на членовете на кооперацията за нейните задължения
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, доц. д-р
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Менителницата и записът на заповед като гаранция по каузална сделка
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 11


Рубрика: Облигационни отношения

Актуални въпроси на паричните задължения в чуждестранна валута
авторски материал
Автор / източник: Любомир Василев
стр. 22

Решение № 12 от 31.05.2013 г. на ВКС, I т.о.
Договорът за консултантски услуги представлява вид договор за изработка, имащ за предмет престиране на резултат от умствен труд.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 28


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

За разноските в обезпечителното производство
авторски материал
Автор / източник: Силвия Спасова
стр. 34

Решение № 27 от 28.02.2013 г. на ВКС, II т.о.
Субективният елемент на намерението на длъжника за увреждане на публичния взискател е част от правопораждащия последиците на относителната недействителност фактически състав по чл. 216, ал.1, т. 4 ДОПК.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 41


Рубрика: Несъстоятелност

Предявяване и удовлетворяване на вземанията при несъстоятелност на застрахователното дружество
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 45


Рубрика: Обществени поръчки. Публично - частно партньорство

Законови изисквания и добри практики при подготовката на вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 58


Рубрика: Конкуренция

Концепцията за предприятието в конкурентното право
авторски материал
Автор / източник: Георги Сулев
стр. 69


Рубрика: Информация в плюс


Приложение:
Страни и представителство в административния процес
авторски материал
Автор / източник: Александър Еленков