Меню

Рубрика: Търговци

Промени в правилата за насърчаване на инвестициите
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 5

Практика на съда на европейските общности
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
стр. 13

Решение № 565 от 14.06.2007 г. на ВКС - ТК
Забраната, установена в чл. 220, ал. 1, изр. 3 ТЗ, се отнася само за упълномощаването на член на Съвета на директорите, а не и за случаите, когато представителната власт произтича от самия закон. Няма законова забрана член на Съвета на директорите да участва в работата на ОС на акционерите с право на глас, когато той самият е акционер.
Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 16

Решение № 525 от 30.05.2007 г. на ВКС ­ ТК
За да бъде изключен съдружник от ООД, е необходимо той да бездейства, да не оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството, както и да извършва правни и фактически действия, насочени против интересите на дружеството.
Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 18

Рубрика: Сделки

Обезпечаване, залог и продажба на менителничния ефект
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов
стр. 21

Мълчанието, равнозначно на приемане по чл. 292 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Александър Иванов
стр. 27

Решение № 586 от 21.06.2007 г. на ВКС - ТК
Правото на поръчващия в случай на недостатъци на вещта по чл. 265, ал. 1 и 2 ЗЗД е аналогично на правото на купувача по чл. 195 ЗЗД, което следва да се упражни в срока по чл. 197 ЗЗД, който тече от предаване на вещта и за който срок в ТР на ОСГК на ВС № 88/28.02.1984 г. е прието, че е независим от гаранционния срок, предвиден в договора.
Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 33

Решение по ВАД № 111/2005 г., постановено на 09.03.2006 г.
По договора за консигнация (комисионния договор) след предаването на стоката за доверителя възниква правото да иска сметка на комисионера ­ да получи това, което последният е получил от продажбата, или да получи непродадената част, съответно нейната равностойност. За комисионера няма задължение да възстанови на доверителя по уговорените цени за продажба на трети лица непродадената част от стоката. Комисионерът не отговаря за нереализирането на стоката (при положение че е изпълнявал задълженията си на добър търговец и е предлагал стоката за продажба от името на доверителя), отговорността му се свежда до задължението за опазването и съхраняването на стоката, за отчитането на реализираните количества, за възстановяване на нереализираните, респективно тяхната равностойност, но по собствените за доверителя цени на стоката, а не по цени, на които консигнаторът се е задължил да ги продава от името на доверителя.
Тип на документа: арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 36

Решение по ВАД № 23/2005 г., постановено на 26.01.2006 г.
Само страните по договора имат материалната компетентност да предявяват искове за неизпълнение на договорни задължения. Юридическите лица могат да бъдат представлявани по водените от тях или срещу тях дела само от адвокати, юрисконсулти и други техни служители с юридическо образование. Недопустимо е да бъде възложено процесуално представителство на юридическо лице. По изключение от това правило търговските дружества могат по силата на Търговския закон да упълномощават като свои пълномощници прокуристи или други търговски пълномощници при спазване на съответните норми на Търговския закон.
Тип на документа: арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 39

Рубрика Спорове

Производство за обезщетяване на вреди, причинени от Европейската общност
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Станислав Костов
стр. 42

Рубрика Обществени поръчки

Случаи на обжалване на обществени поръчки, свързани с предоставяне на обществени услуги – 1
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Цветелина Попова
стр. 51

Рубрика Конкуренция

Понятието за “пазар” в конкурентното право
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Мехти Меликов
стр. 58

Рубрика Правен режим на финансовите услуги

Нови изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Димана Ранкова
стр. 66

Рубрика Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Възстановявания при износа на земеделски продукти след присъединяването на България към ЕС
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Мария Стефанова
стр. 72

Новата уредба на нелоялните търговски практики в Закона за защита на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Емил Алексиев
стр. 78

Рубрика Евронавигатор

Синтез на Европейското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Нанчо Нанчев
стр. 84

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...