Меню


Рубрика: Търговци

Понятието „точна информация“ при търговията с вътрешна информация
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
стр. 5

Решение № 52 от 25.04.2013 г. на ВКС, I т.о.
Вписването в книгата на акционерите по смисъла на чл. 185, ал. 2 ТЗ не е елемент от фактическия състав на прехвърлянето на акции и има само декларативно действие по отношение на дружеството. Джирото поражда целения транслативен ефект по отношение на приобретателя от момента на неговото извършване и инкорпорираните в прехвърлените акции права - лични и имуществени възникват за титуляря независимо от последващото вписване в книгата на акционерите.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 9


Рубрика: Търговски сделки

Цесия за събиране на вземане
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов
стр. 13

Търговскоправен режим на договарянето сам със себе си
авторски материал
Автор / източник: Александър Натов
стр. 22


Рубрика: Облигационни отношения

Сключване на договори за покупко-продажба въз основа на рамков договор
авторски материалл
Автор / източник: Нора Москова
стр. 27

Решение № 34 от 06.03.2013 г. на ВКС, II т.о.
За съдружник в гражданско дружество възниква вземане, съобразно дела му и уговореното с договора, за част от разноските, които е направил (чл. 364, пр. 1 ЗЗД) и вземането му става изискуемо с прекратяване на гражданското дружество. Неоснователен, а не недопустим е искът по чл. 364 ЗЗД, когато дружеството не е прекратено.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 35

Решение № 45 от 04.03.2013 г. на ВКС., IV г. о.
При договора за изработка възложителят дължи възнаграждение за приетата работа - чл. 266, ал. 1 ЗЗД, като възраженията му за неправилно изпълнение следва да се заявят при приемането - чл. 264, ал. 2 ЗЗД. Липсата на възражения при фактическото приемане се приравнява на одобрение - признание, че изработеното съответства на договора - чл. 264, ал. 3 ЗЗД. В същата хипотеза и полезността на работата за възложителя по чл. 267, ал. 1, изр. 2 ЗЗД е основание за ангажиране на отговорността му за заплащане на обезщетение.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 40


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Обща характеристика на нестанала публична продан по новия ГПК
авторски материал
Автор / източник: Румен Неков
стр. 44


Рубрика: Несъстоятелност

Действие на обезпечителната мярка обща възбрана и запор, наложена в производството по несъстоятелност - 2
авторски материал
Автор / източник: Диана Митева
стр. 54


Рубрика: Обществени поръчки. Публично - частно партньорство

Методика за оценка на офертите - При критерий „икономически най-изгодна оферта“
авторски материал
Автор / източник: Антоанета Барес
стр. 60


Рубрика: Конкуренция

Предизвикателства при доказване на забранени споразумения, решения на сдружения на предприятия и съгласувана практика - Доказване при explicit collusionи tacit collusion
авторски материал
Автор / източник: Александра Кинанева
стр. 76


Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...