Меню


Рубрика: Търговци

Относно солидарната отговорност при разделянето и отделянето на търговски дружества
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Обезщетяване на пътници, пострадали при автомобилна злопoлука
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 11


Рубрика: Облигационни отношения

Обезщетяване за неимуществени вреди, причинени от неизпълнение на договор
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 17

Искове на цесионера и цедента
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов
стр. 26

Решение № 228 от 10.09.2012 г. на ВКС, ІV г.о.
Не противоречи на закона клауза в общи условия, която урежда правила за определяне на количество ел. енергия, което не е било отчетено.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 37

Решение № 252 от 03.01.2013 г. на ВКС, II т.о.
Дори фактурата да не съдържа всички предвидени в Закона за счетоводството реквизити, в т. ч. и подпис на купувача, или да е оспорена в процеса, съдът е длъжен да прецени доказателственото щ значение за удостоверените в нея факти заедно с всички останали доказателства по делото, включително с извънсъдебното признание на оспорващата страна. За извънсъдебно признание следва да се счита частичното плащане по фактурата, вписването щ в дневниците за продажби и покупки на продавача и купувача, отразяването на стойността щ в справките-декларации по ЗДДС и ползването на данъчен кредит.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 40


Рубрика: Несъстоятелност

Действие на обезпечителната мярка обща възбрана и запор, наложена в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Диана Митева
стр. 45


Рубрика: Обществени поръчки. Публично - частно партньорство

Въпроси, свързани с прилагането на възможността за издаване на решение за промяна по чл. 27а от Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова
стр. 59


Рубрика: Конкуренция

Предизвикателства при доказване на забранени споразумения, решения на сдружения на предприятия и съгласувана практика - „Стандарт на доказване“ в конкурентното право
авторски материал
Автор / източник: Александра Кинанева
стр. 69


Рубрика: Информация в плюс


Приложение
Адекватността на законодателната уредба на алтернативните способи за разрешаване на правни спорове
авторски материал
Автор / източник: Силви Чернев