Меню

По някои въпроси на европейското дружество (Societas Europea)
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
 стр. 5

Легитимирани вносители на оздравителен план
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Ангел Калайджиев, доц. д-р
 стр. 14

Решение № 999 от 9.02.2007 г. на ВКС - ТК
Доколкото конститутивният иск по чл. 58, ал. 1 ЗК се упражнява от отделен член-кооператор, за да се признае за незаконно или несъобразено с устава на кооперацията
решение на ОС на кооперацията, то не е налице правна възможност за надлежното му предявяване от лица или органи извън изчерпателно посочените в закона,
включително и поради липса на правен интерес.
Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
 стр. 21

Решение № 977 от 21.11.2006 г. на ВКС ­ ТК
Разпоредбата на чл. 224 ТЗ изисква да се поставят на разположение на акционерите в предвидения в нормата срок писмените материали, които са свързани с дневния ред
на ОС, но не определя съдържанието на тези материали.
Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
 стр. 23

Решение № 192 от 13.03.2007 г. на ВКС - ТК
Неустойката, както и задатъкът, обезпечава изпълнение на задължението, но освен обезпечителна функция неустойката служи и за обезщетение за вредите от
неизпълнението. Ако не са налице вреди, то тогава неустойката ще изпълнява наказателна функция и ще представлява санкция за неизправната страна.

Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
 стр. 23

Решение по ВАД № 9 от 2005 г. постановено на 02.03.2006 г.
Обстоятелството, че законът задължава да се използва добавката “в ликвидация” по отношение на дружествата, които са в процес на такава, не означава, че едно
дружество, което не е в ликвидация, и същото дружество в процес на ликвидация са различни правни субекти. Става дума за различни етапи от съществуването на един и
същ правен субект.

Тип на документа:
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
 стр. 26

Договорът за цесия
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов
 стр. 27

Обезпечения за изпълнението на задължения на купувача по приватизационния договор - 2
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
 стр. 33

Решение по ВАД № 16 от 2005 г. постановено на 23.12.2005 г.
Ако има основателни причини, поръчващият може да се откаже от договора, макар изпълнението да е започнало, като заплати на изпълнителя направените разходи.
Разпоредбата на чл. 268 ЗЗД предвижда специален случай на прекратяване на договор за изработка в хода на изпълнението му без вина на изпълнителя и урежда
специфичните му последици.

Тип на документа:
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
 стр. 38

Производството за установяване на нарушения на Договора за създаване на Европейската общност
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Станислав Костов
 стр. 40

Задължително ли е предварителното обявление при провеждане на обществена поръчка?
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Борислав Попов
 стр. 53

Правни проблеми в практиката на ВАС при съдебния контрол на решенията на КЗК
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Марина Михайлова
 стр. 56

Правни последици от неправомерна употреба на банкови карти
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Анна Станева, доц.
 стр. 64

Нови изменения и допълнения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Димана Ранкова
 стр. 72

Издаване на лицензия за внос на земеделски продукти
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Емилия Вълчева
 стр. 76

Задължението на застрахователя да плати застрахователното обезщетение или сума според Кодекса за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
 стр. 88

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...