Меню

Рубрика: Търговци

Новата уредба на търговската регистрация Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
авторски материал
Автор / източник: Александър Иванов
Стр. 5

Права на кредиторите в оздравителното производство
авторски материал
Автор / източник: Ангел Калайджиев, доц. д-р
Стр. 13

Свободата на установяване и недействителността на търговските дружества - Решение от 13.11.1990 г. по дело C-106/89 Marleasing SA v La Comercial International de Alimentacion SA
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
Стр. 18

Определение № 228 от 14.12.2005 г. на ВКС, 5 чл. състав
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 22

 
Рубрика: Сделки

Обезпечения за изпълнението на задължения на купувача по приватизационния договор
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
Стр. 25

Решение № 964 от 7.12.2006 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 30

 
Рубрика: Спорове

Производството за преюдициални заключения
авторски материал
Автор / източник: Станислав Костов
Стр. 33

Искът по чл. 19, ал. 3 ЗЗД срещу търговец, за когото е открито производство по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Марио Бобатинов, д-р
Стр. 42

 
Рубрика: Обществени поръчки

Определяне на изпълнители от бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
Стр. 47

 
Рубрика: Конкуренция

Доктрината за “съществено съоръжение” в европейското право на конкуренцията
авторски материал
Автор / източник: Албена Влайкова
Стр. 57

 
Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Пазарните злоупотреби с финансови инструменти
авторски материал
Автор / източник: Симеон Семов
Стр. 65

 
Рубрика: Общ Европейски пазар. Защита на потребителите

Системата за лицензиране на вноса
авторски материал
Автор / източник: Емилия Вълчева
Стр. 73

 
Рубрика: Евроинтегратор

Европейският парламент
авторски материал
Автор / източник: Нанчо Нанчев
Стр. 78