Меню

Надзорният орган и оздравяването на търговеца ­ понятие, функции
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Ангел Калайджиев, доц. д-р
 стр. 5

Договор за установяване на съвместен контрол върху активи при смесени предприятия
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
 стр. 17

Решение № 708 от 16 ноември 2006 г. на ВКС - ТК
Търговският закон (ТЗ) в частта си за дружествата с ограничена отговорност не допуска режим, аналогичен на този по чл. 232, ал. 4 ТЗ, за удостоверяване от нотариус,
присъстващ на общото събрание, на определени обстоятелства чрез изготвяне на констативен протокол.
Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
 стр. 27

По въпроса за сключване на договор по електронен път
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
 стр. 29

Решение № 30 от 8.02.2007 г. на ВКС ­ ТК
Страните по търговски договор могат свободно да уговарят начина за определяне размера на дължимата се неустойка - като глобална сума или като процент от
главното задължение. Разпоредбите на чл. 86 и 92 ЗЗД имат диспозитивен характер.

Тип на документа:
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
 стр. 37

Решение по ВАД № 129/2005 г., постановено на 23.01. 2006 г. от АС при БТПП
След като няма нормативно установен максимален размер на лихвата, няма пречка страните да уговорят нещо различно от предвиденото в чл. 86 ЗЗД. Нормата е
създадена в интерес на страните, а не в обществен интерес, поради което има диспозитивен характер и уговарянето на друг размер на мораторната лихва, различен от
този на законната, е напълно допустим.

Тип на документа:
съдебна практика
Автор / източник: АС при БТПП
 стр. 39

Решение по ВАД № 69/2005 г., постановено на 15.03.2006 г. от АС при БТПП
При уговорка за фиксирано, неподлежащо на изменение, възнаграждение по договор за изработка рискът от това стойността на извършените СМР в рамките на
уговореното да се окаже по-висока от уговореното възнаграждение се носи от изпълнителя, поради което и искът за сумата, надхвърляща уговореното възнаграждение,
следва да бъде отхвърлен.

Тип на документа:
съдебна практика
Автор / източник: АС при БТПП
 стр. 41

Кой заплаща възнаграждението на особения процесуален представител по търговските дела?
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Стефан Шекерджийски
 стр. 42

Решение по ВАД № 80/2003 г., постановено на 10.02.2006 г. от АС при БТПП
Така както разсрочването на плащането за цена при една продажба - обикновена или на консигнация - не придава периодичност на ценовата престация, така и
разсрочването на разпределянето на печалбата по чл. 364 ЗЗД не може да є предаде периодичност по смисъла на чл. 111, б. “в” ЗЗД.

Тип на документа:
съдебна практика
Автор / източник: АС при БТПП
 стр. 50

Решение по ВАД № 68/2005 г., постановено на 06.03.2006 г. от АС при БТПП
Прихващането може да се извърши само с ликвидни и изискуеми вземания.Изискването за ликвидност важи, когато прихващането става чрез едностранно изявление на
един от насрещните кредитори, но не и при направеното възражение за прихващане в един съдебен процес, при което ликвидността настъпва, след като спорното вземане,
предмет на възражението за прихващане, бъде установено със сила на пресъдено нещо, така че става безспорно и заедно с това ликвидно, а по силата на чл. 104, ал. 2 ЗЗД
погасяването до размера на по-малкото от тях настъпва в деня, когато това прихващане е могло да се извърши.

Тип на документа:
съдебна практика
Автор / източник: АС при БТПП
 стр. 51

Въпроси и отговори по закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Елена Димова
 стр. 53

Изискуеми документи при участие на консорциум в процедури за възлагане на обществени поръчки
Съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП) кандидати и участници в процедури за възлагане на обществени поръчки могат да бъдат неперсонифицирани обединения
на физически и/или юридически лица, например гражданското дружество по чл. 357 ЗЗД и консорциумът по чл. 275 ТЗ като договорно обединяване на търговци за
осъществяване на определена дейност, когато е организиран под формата на гражданско дружество. Характерно за тези обединения е, че те възникват с договора за
учредяване и не подлежат на регистрация по Търговския закон.
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: Агенция по обществени поръчки
 стр. 59

Практика на Комисията за защита на конкуренцията и на Върховния административен съд по приложението на чл. 33, ал. 1 ЗЗК
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Михаил Коджабашев
 стр. 61

Правeн режим на лизинга след влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз (ЕС)
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
 стр. 66

Маркировката "СЕ" задължителна от 1 януари 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Венета Стефанова
 стр. 74

Логистика във фирмата
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Нако Стефанов
 стр. 77

Гражданското дружество като общност
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
 стр. 88

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...