Меню


Рубрика: Търговци

Придобиване на членство в кооперация
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, доц. д-р
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Сделки с недвижими имоти без решение на общото събрание на ООД
авторски материал
Автор / източник: Огнян Герджиков, проф. д-р
стр. 13

Още веднъж за понятието търговска сделка
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 20

Решение № 102 от 02.10. 2012 г. на ВКС, I т.о. – ТК
В случаите, визирани в чл. 211, т. 2 КЗ, застрахованият не изпълнява задължения, предвидени в закона и договора, не ги изпълнява виновно; и неизпълнението е в пряка причинна връзка със съществено увеличаване на риска или е довело до неговото реализиране. Обратно, при изпълнението на тези задължения не би се стигнало до настъпване на застрахователното събитие. Застрахователят трябва да докаже, че виновното неизпълнение на задължението на застрахования е причина за настъпване на застрахователното събитие.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 31


Рубрика: Облигационни отношения

Право на обезщетение след унищожаването на опорочена сделка
авторски материал
Автор / източник: Михаил Малчев
стр. 33

Решение № 88 от 03.05. 2012 г. на ВКС, ІV г.о.
С отмяната на ЗППДОП въведената в чл. 41, ал. 2 ЗППДОП (отм.) забрана за отчуждаване в определения от закона срок не отпада по отношение на изкупените по реда на чл. 35 ЗППДОП (отм.) имоти. Сделките с такива имоти са нищожни като противоречащи на императивна правна норма - чл. 26 ал. 1 ЗЗД.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 43


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Обжалване на съдебното решение по вписване на юридическо лице - Противоречиви разрешения в закони и в съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Златарева
стр. 46


Рубрика: Несъстоятелност

Извънсъдебното споразумение и оздравителният план в производството по несъстоятелност - Кратък сравнителен анализ
авторски материал
Автор / източник: Янка Тянкова
стр. 56


Рубрика: Обществени поръчки

Отстраняване на несъответствия спрямо изискванията на възложителя в ограничена процедура за обществена поръчка
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 67


Информация в плюс


ПРИЛОЖЕНИЕ:
Политиката на конкуренция на Европейския съюз в контекста на приоритетите на Стратегия „Европа 2020“
авторски материал
Автор / източник: Иван Цветанов

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...