Меню


Рубрика: Търговци

Допустимо ли е придобиване на акции чрез добросъвестно владениe и давност
авторски материал
Автор / източник: Катя Владимирова
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Приложимо право към финансови обезпечения с безналични ценни книжа или правилото prima
авторски материал
Автор / източник: Анна Съева
стр. 13

Сделка, извършена от залогодател без съгласие на заложния кредитор
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 25


Рубрика: Облигационни отношения

Действие на забраната на чл. 38, ал. 1 ЗЗД по отношение на капиталовите търговски дружества
авторски материал
Автор / източник: Димитър Влаевски
стр. 31

Решение № 29 от 28.03.2012 г. на ВКС, IV г.о.
Искът по чл. 55 ЗЗД е един и с него ищецът претендира връщането на нещо, което е дал на ответника без основание. В обстоятелствената част на исковата молба, с която се предявява иск за връщане на полученото без основание, ищецът е длъжен да посочи единствено какво е дал на ответника и да заяви, че даденото е без основание. Не е необходимо да се обоснове конкретно една от хипотезите по чл. 55, ал. 1 ЗЗД.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 41

Решение № 31 от 22.03.2012 г. на ВКС, IV г.о.
Ако неизпълнението се дължи и на обстоятелства, за които кредиторът е отговорен, на основание чл. 83, ал. 1 ЗЗД може да бъде намалена и уговорена неустойка извън хипотеза на чл. 92, ал. 2 ЗЗД и без да се нарушава забраната на чл. 309 ТЗ при договор между търговци.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 44


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Решенията на Касационния съд
авторски материал
Автор / източник: Емануела Балевска
стр. 47


Рубрика: Несъстоятелност

Дейност на синдика по установяване на кредиторите на длъжника
авторски материал
Автор / източник: Ралица Топчиева
стр. 61


Рубрика: Обществени поръчки

Нови методически указания на Aгенцията по обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 73


Рубрика: Конкуренция

Дистрибуцията в автомобилния сектор в контекста на правилата за конкуренция
авторски материал
Автор / източник: Иван Цветанов
стр. 79

Информация в плюс


Приложение:
Прекратяване на договора по съгласие на страните
авторски материал
Автор / източник: Захари Торманов