Меню


Рубрика: Търговци

Търговия с вътрешна информация
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
стр. 5

Решение № 70 от 07.06.2012 г.на ВКС, II т.о.
Въпреки че правоотношението между дружеството с ограничена отговорност и неговия управител да произтича от договор за управление и да има мандатен характер, в закона съществува специална правна норма - чл. 145 ТЗ, която урежда отговорността на управителя в случай на неизпълнение на задълженията му по договора за управление. Предвидената в чл. 145 ТЗ специална имуществена отговорност на управителя е обусловена не само от мандатното, но и от органното правоотношение между него и търговското дружество, и възниква при осъществяване на специфични предпоставки - виновно и противоправно неизпълнение на задълженията на управителя по повод управлението на дружеството, от което са произлезли вреди за дружеството.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 10


Рубрика: Сделки

Възможности за доказване на неформален договор за паричен заем
авторски материал
Автор / източник: Мартин Петров
стр. 14

Рамков договор и общи условия на договора
авторски материал
Автор / източник: Нора Москова
стр. 24

Решение № 68 от 09.07.2012 г. на ВКС , I т.о.
Уговорената в договора неустойка за забава принципно не изключва възможността на кредитора да претендира обезщетение по чл. 86, ал. 1 ЗЗД в размер на законната лихва вместо договорната неустойка или над нейния размер. Единствено е недопустимо да се претендират както обезщетението по чл. 86, ал. 1 ЗЗД в размер на неустойката, така и договорната мораторна неустойка за едно и също неизпълнение.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 30


Рубрика: Спорове

Валидност на арбитражния договор при новация на задължения, произтичащи от трудово правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Димитър Михайлов, Иван Георгиев
стр. 37


Рубрика: Несъстоятелност

Удовлетворяване вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 43


Рубрика: Обществени поръчки

“Събитие от извънреден характер” или “непреодолима сила” обуславя процедурата на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 57


Рубрика: Конкуренция

Споразумения по смисъла на конкурентното право и упражняване на права на интелектуална собственост
авторски материал
Автор / източник: Емона Пешевска
стр. 66

Информация в плюс

Указател на публикациите в дайджест "Търговско и конкурентно право" през 2012 г.
стр. 75

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...