Меню


Рубрика: Търговци

Публично-частно дружество
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, доц. д-р
стр. 5

Решение № 171 от 14.03.2012 г. на ВКС, Т. К., II т. о.
Изключването на съдружник в ООД е крайна санкционна мярка и трябва да е адекватно на извършеното нарушение. Само по себе си учредяването на дружество, имащо сходен предмет на дейност, при отсъствието на ангажирани по делото доказателства за реално засегнати имуществените или неимуществени интереси на ООД, не обосновава наличие на неправомерно поведение, нарушаващо общото задължение за лоялност и поради това насочено против интересите на дружеството (чл. 126, ал. 3, т. 3 ТЗ).
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 15


Рубрика: Сделки

Относно критериите за разграничаване на оперативния от финансовия лизинг
авторски материал
Автор / източник: Димитър Мирчев
стр. 21

De lege ferendа за договорната забрана за прехвърляне на вземания
авторски материал
Автор / източник: Димитър Влаевски
стр. 29

Решение № 104 от 13.03.2012 г. на ВКС, IV г. о.
По възражение за прекомерност на неустойката доказателствената тежест е на ответника и той следва да ангажира доказателства за действителния размер на вредите. Нито от закона, нито от правилата на логиката следва предположение, че вредите се съизмеряват със законната лихва, респ. че в този случай неустойката следва да бъде намалена от съда до размера на законната лихва. Възприемането на обратното би обезсмислило института на договорната неустойка за забава при неизпълнение на парично задължение. При уважаване на частичен иск, със сила на пресъдено нещо между страните вече е признато, че процесният договор е породил действие с присъщите му правни последици. Въпросът за валидността на процесния договор за заем, респ. за валидността на неустоечната клауза в него, е недопустимо да бъде пререшаван в последващо исково производство за остатъка от претенцията.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 34


Рубрика: Спорове

Защита на правата на кредитора по учреден особен залог и погасяване на заложното право
авторски материал
Автор / източник: Диана Митева
стр. 38


Рубрика: Несъстоятелност

Предявяване и приемане на вземания в производството по несъстоятелност - Процесуални проблеми
авторски материал
Автор / източник: Веселин Георгиев
стр. 53


Рубрика: Обществени поръчки

Често срещани нарушения при възлагане на обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 67


Рубрика: Конкуренция

Съгласувана практика и А - В - С картел или Hub and Spoke съгласуване - Същност и особености
авторски материал
Автор / източник: Александра Кинанева
стр. 74

 

Информация в плюс

Приложение:
Правно действие на вписването на апорта в имотния регистър
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 88

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...