Меню


Рубрика: Търговци

Електронните пари и предплатените карти
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, д-р
стр. 5


Рубрика: Сделки

Задължителното имуществено застраховане и уредбата на поправяне на вредите от природни бедствия
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 13

Сублизинг
авторски материал
Автор / източник: Мартин Димитров
стр. 28

Решение № 211 от 30.01.2012 г. на ВКС , II т.о.
Договорът за търговска продажба по смисъла на чл. 318 ТЗ е консенсуален и неформален, поради което сключването му предполага постигане на съгласие между продавача и купувача относно съществените елементи на продажбата - стока и цена, без да е необходимо обективиране на съгласието в писмена форма. Дори издадената фактура да не съдържа всички предвидени в ЗСч. реквизити и да е оспорена в процеса, съдът е длъжен да прецени доказателственото й значение за удостоверените в нея факти заедно с всички останали доказателства по делото, включително с извънсъдебното признание на оспорващата страна, за каквото следва да се счита и превеждането на дължимия във връзка с продажбата ДДС от купувача по сметка на продавача.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 33

Решение № 29 от 12.04.2010 г. на ВКС - ТК, I т. о.
Правилата за евикция са приложими и в случай на предварителен договор за продажба на недвижим имот.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 37


Рубрика: Спорове

Нови изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Диана Митева
стр. 40


Рубрика: Несъстоятелност

Оттегляне и отказ от молба за откриване на производство по несъстоятелност от длъжника
авторски материал
Автор / източник: Антон Узунов
стр. 55


Рубрика: Обществени поръчки

Административно-наказателна отговорност за нарушения в областта на обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 65


Рубрика: Конкуренция

Институтът "Твърдения за извършено нарушение" в българското конкурентно право
авторски материал
Автор / източник: Александра Кинанева
стр. 70


Информация в плюс


Приложение

Непреодолимата сила
авторски материал
Автор / източник: Ясен Николов
стр. 88