Меню


Рубрика: Търговци

Електронните пари и предплатените карти
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, д-р
стр. 5

Относно доказателствената сила на протокола за заседанията на общото събрание на акционерите
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 14

Решение № 254 от 14.07.2011 г. на ВКС, IV г. о.
Решението на едноличния собственик на капитала на ЕООД за извършване на разпоредителни действия с имот, собственост на дружеството, обективирано в нарочен документ, не е елемент от фактическия състав на договора за покупко-продажба на имота.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 25


Рубрика: Сделки

Отказ от договор
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 29

Решение № 179 от 18.05.2011 г. на ВКС, Т. К., II т.о.
При ползване на енергийни обекти и съоръжения в тях, собственост на друго лице, за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия до други потребители, различни от собственика, когато не е сключен договор за предоставяне на достъп по чл. 117, ал. 7 ЗЕ и без наличието на друго основание, енергийното дружество следва да заплати обезщетение за ползването на енергийните уредби и съоръжения на техния собственик на основание чл. 59, ал. 1 ЗЗД. Обезщетение следва да се определи на базата на приетата от ДКЕР Методика за определяне на цените за предоставен достъп на преносно или разпределително предприятие от потребители през собствените им уредби и/или съоръжения до други потребители за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия, на преноса на топлинна енергия и на преноса на природен газ.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 39


Рубрика: Спорове

Зачитане на права на присъединени по право кредитори
авторски материал
Автор / източник: Диана Митева
стр. 46


Рубрика: Несъстоятелност

Критични бележки по някои проблеми на търговската несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Стефан Стефанов
стр. 57


Рубрика: Обществени поръчки

Законосъобразно ли е отстраняването на участник, чието ценово предложение е отворено?
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 65


Рубрика: Конкуренция

Налагане на необосновано високи цени като форма на злоупотреба с господстващо положение
авторски материал
Автор / източник: Петър Градинаров
стр. 74

Информация в плюс

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...