Меню


Рубрика: Търговци

Оспорване на вписването в търговския регистър
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 5

Относно неизпълнението на задължението за непарична вноска в капиталовите търговски дружества
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 14

Решение № 46 от 19.04.2011 г. на ВКС - ТК, I т.о.
С oткриване на производство по ликвидация по чл. 156 ТЗ правомощията на Общото събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност, респективно на едноличния собственик на капитала в еднолично дружество с ограничена отговорност по чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ във връзка с чл. 147, ал. 2 ТЗ, следва да се считат за отпаднали, като ликвидаторите заместват органите на дружеството при вземането на решение за извършване на отчуждителни сделки с недвижими имоти.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 22


Рубрика: Сделки

Искът за предаване на менителницата по чл. 471, ал. 2 ТЗ
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 27

Решение № 72 от 14.07.2011 г. на ВКС - ТК, I т.о.
В особеното исково производство по реда на чл. 362 ГПК по иск за обявяване на предварителен договор по чл. 19, ал. 3 ЗЗД за окончателен, купувачът не разполага с възможността за въвеждане на възражение за съдебно прихващане с неликвидни вземания по отношение плащането на цената на имота.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 34

Решение № 135 от 15.07.2011 г. на ВКС, IV г.о.
При изявление на наемодателя за прекратяване на наемния договор чл. 236, ал. 1 ЗЗД е неприложим. Отношенията между страните се уреждат при условията на чл. 236, ал. 2 ЗЗД, като за последвалия прекратяването период за ползването се дължи обезщетение, а не наемната цена.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 40


Рубрика: Спорове

Започване, спиране и прекратяване на изпълнителния процес
авторски материал
Автор / източник: Виолина Георгиева
стр. 43


Рубрика: Несъстоятелност

Особени хипотези на предявяване на вземания в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 48

Решение № 190 от 09.12.2011 г. на ВКС – ТК
Синдикът не е легитимиран да участва в производството по чл. 694, ал. 1 ТЗ, включително и да обжалва постановеното решение. Производството се развива между страните по материалното правоотношение, каквото качество синдикът не притежава. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 59


Рубрика: Обществени поръчки

Последващ контрол в областта на обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 62


Рубрика: Конкуренция

Санкционната политика на КЗК - Контрол за законосъобразност
авторски материалал
Автор / източник: Мила Велчева
стр. 70


Информация в плюс

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Дискриминационно поведение на предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и услуги
авторски материал
Автор / източник: Георги Сулев

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...