Меню


Рубрика: Търговци

Регистърното производство и статутът на непререгистрираните търговци съгласно най-новите изменения в ЗТР
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 5

За икономическата зависимост между свързани лица по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
авторски материал
Автор / източник: Николай Николов, д.е.с.
стр. 15

Решение № 174 от 13.12.2011 г. на ВКС – ТК
Обезщетяване с безналични акции от капитал на публични държавни дружества по реда на чл. 2 ЗОСОИ на бивши собственици на одържавени недвижими имоти, респективно техни наследници, придобиват качество на акционери в същите дружества не по-рано от вписване на полагащия им се брой акции в регистъра на Централния депозитар.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 24


Рубрика: Сделки

Измамата като основание за унищожаемост на сделките
авторски материал
Автор / източник: Михаил Малчев
стр. 28

По въпроса за вписването на обстоятелства по договори за лизинг в централния регистър за особените залози
авторски материал
Автор / източник: Димитър Мирчев
стр. 40

Решение № 54 от 11.07.2011 г. на ВКС - Т. К., II т.о.
При „квазинаемно“ правоотношение по чл. 236 ал. 2 ЗЗД  задължението за заплащане на наемна цена има обезщетителен, а не престационен характер. Обезщетението не може да бъде по-ниско от уговорения наем, но ищецът може да доказва, че среднопазарната наемна цена е надвишавала по размер уговорения наем.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 45


Рубрика: Спорове

Изпълнение върху заложено имущество
авторски материал
Автор / източник: Мариана Обретенова
стр. 50


Рубрика: Несъстоятелност

Още веднъж за Павловия иск в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Стефан Стефанов
стр. 58


Рубрика: Обществени поръчки

Процедура по уведомяване на КЗК при съмнение за тръжна манипулация
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 66


Рубрика: Конкуренция

Значение и влияние на Насоките за приоритетите на Европейската комисия по прилагането на чл. 102 ДФЕС в областта на структурните злоупотреби
авторски материал
Автор / източник: Боряна Шотекова
стр. 75

Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...