Меню


Рубрика: Търговци

Относно придобиването на собствени акции и защитата на акционерите
авторски материал
Автор / източник: Александър Александров
стр. 5

Решение № 245 от 28.02.2012 г. на ВКС – ТК
Прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15, ал. 1 ТЗ има транслативен ефект и попада в категорията на разпоредителни сделки, за които е въведена забрана по чл. 27, ал. 1, т. 1 от Наредба № 14/18.05.2001 г. на МЗГ.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 16


Рубрика: Сделки

Правна същност на дистрибуторския договор
авторски материал
Автор / източник: Нора Москова
стр. 21

Решение № 228 от 22.02.2012 г. на ВКС – ТК
Отсъствието на процесуална пречка за привличане на делинквента като трето лице - помагач в процеса по предявения пряк иск на пострадалия срещу застрахователя на гражданската му отговорност, основан на чл. 226 КЗ, обуславя и отсъствие на основание, позволяващо да бъде отречено на последния правото успешно да заяви регресното си притезание по чл. 227, т. 2 КЗ в същото производство.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 27

Решение № 298 от 27.02.2012 г. на ВКС – ТК
По смисъла на т. 15 на пар. 1 ЗТ туристическият агент е лице, което въз основа на сключен договор действа от името и за сметка на клиента, от името и за сметка на доставчика на туристическата услуга (туроператора) или като техен посредник.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 30


Рубрика: Спорове

За правото на взискателя да иска продължаване на принудителното изпълнение от друг съдебен изпълнител
авторски материал
Автор / източник: Румен Неков
стр. 35


Рубрика: Несъстоятелност

За правомощията на синдика
авторски материал
Автор / източник: Веселин Георгиев
стр. 43


Рубрика: Обществени поръчки

Тръжни манипулации - Практика на КЗК срещу нелоялната конкуренция при възлагане на обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 51

Въпроси и отговори по обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова
стр. 57


Рубрика: Конкуренция

Процесуални и професионални провокации при предоставянето на достъп до преписки на КЗК
авторски материал
Автор / източник: Мария Ботева
стр. 64

 

Приложение
Изключване на съдружник в търговско дружество
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру

Информация в плюс