Меню


Рубрика: Търговци

Относно прекратяването на ООД от съда поради “важни причини” (чл. 155, т. 1 ТЗ)
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 5

Заличаване на ЕТ поради смърт на физическото лице
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 11


Рубрика: Сделки

Актуален поглед върху воденето на чужда работа без натоварване
авторски материал
Автор / източник: Анастас Пунев
стр. 20

Решение № 28 от 01.07.2011 г. на ВКС - ТК
И неизправната страна по предварителен договор за покупко-продажба може успешно да упражни преобразуващото си право по чл. 19, ал. 3 ЗЗД и да иска обявяването му за окончателен. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 30

Решение № 235 от 12.09.2011 г. на ВКС – ТК
Липсата на нормативна уредба даваща възможност на доставчика на ел. енергия за извършване на корекции за изминал период, изключва възможността подобна корекция да е допустима. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 36


Рубрика: Спорове

Принудително отнемане на вещи
авторски материал
Автор / източник: Виолина Георгиева
стр. 39


Рубрика: Несъстоятелност

Особени случаи на продажба в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Делян Маринов
стр. 51


Рубрика: Обществени поръчки

Нарушението на изискването ценовото предложение да е в отделен запечатан непрозрачен плик
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 63


Рубрика: Конкуренция

Правна и институционална рамка за регулиране на ценовата преса в електронния съобщителен сектор
авторски материал
Автор / източник: Георги Сулев
стр. 73

Информация в плюс