Меню


Рубрика: Търговци

Защита срещу “враждебно” търгово предложение
авторски материал
Автор / източник: Васил Тодоров
стр. 5

Отговорността при изпълнение на платежно нареждане с грешно посочен IBAN
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, д-р
стр. 18

Решение № 81 от 18.07.2011 г. на ВКС - ТК
Капиталът на ООД е числово изразена статична величина, която изразява стойността на направените вноски от всеки съдружник и подлежи на вписване в търговския регистър. Имуществото на дружеството е динамична величина и зависи от извършваните търговски операции в определен период от време.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 27


Рубрика: Сделки

Актуален поглед върху воденето на чужда работа без натоварване
авторски материал
Автор / източник: Анастас Пунев
стр. 34

Решение № 29 от 13.04.2011 г. на ВКС - ТК
При предложено изпълнение от длъжника и определяне на срок за изпълнение, извършената преценка за обстоятелствата по чл. 87, ал. 3, изр. 2 ЗЗД от първоинстанционния съд не обвързва въp0зивният съд.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 44


Рубрика: Спорове

Обжалване на заповедта за изпълнение в частта за разноските
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 52


Рубрика: Несъстоятелност

Искове за установяване вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 60


Рубрика: Обществени поръчки

Актуални въпроси по възлагането на обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Десислава Емилова
стр. 73


Рубрика: Конкуренция

Обменът на информация между конкуренти - Основни аспекти на конкурентноправната оценка
авторски материал
Автор / източник: Кирил Пангелов
стр. 81

Информация в плюс


Приложение:
Стопанската непоносимост
авторски материал
Автор / източник: Ясен Николов