Меню


Рубрика: Търговци

Относно правото на съдружника за прекратяване на членството в ООД
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 5

Може ли ликвидатор да представлява търговско дружество след изтекъл срок на ликвидацията?
авторски материал
Автор / източник: Жулиета Големанова
стр. 18


Рубрика: Сделки

Правна същност и последици от прехвърляне на правото на участие в консорциум ­ гражданско дружество
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 24

Решение № 51 от 07.04. 2011 г. на ВКС – ТК
Правата по имуществена застраховка за отговорност на превозвача по договор за международен превоз на товари по Конвенция CMR се погасяват с 3-годишна давност от деня на настъпване на застрахователното събитие. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 32

Решение № 36 от 25.05. 2011 г. на ВКС – ТК
При ненаименования облигационен договор за предоставяне на производствен опит (“ноу-хау”) приемането на резултата не е последващо, а предварително действие съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 37


Рубрика: Спорове

Възможност за възлагане на съдебни поръчки по ГПК
авторски материал
Автор / източник: Мартин Петров
стр. 40


Рубрика: Несъстоятелност

Разпределение на осребреното имущество в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 50


Рубрика: Обществени поръчки

Нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които налагат нейното прекратяване
авторски материал
Автор / източник: Александър Александров, Елена Димова
стр. 62


Рубрика: Конкуренция

Новият режим на групово освобождаване в антитръстовото право
авторски материалл
Автор / източник: Кирил Пангелов
стр. 75