Меню


Рубрика: Търговци

Измененията и допълненията в Закона за търговския регистър от 29.04.2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 7

Относно фирмата на търговеца
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 15

Решение № 48 от 19.04.2011 г. на ВКС – ТК
Членът на кооперацията е длъжен да се съобразява с предвидения в устава на кооперацията начин на ползване на своите земи.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 22


Рубрика: Сделки

Поглед върху Инкотермс 2010
авторски материал
Автор / източник: Огнян Герджиков, проф. д-р
стр. 24

Ректа клаузата в менителницата и действието й при непълните джира
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 36

Договор за поръчителство не може да се прекрати едностранно
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 44

Решение № 13 от 6.04.2011 г. на ВКС – ТК
При подписване на запис на заповед без представителна власт лицето подписало заповедта, се счита лично задължено.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 46

Решение № 27 от 13.04.2011 г. на ВКС
При отпаднало правно основание поради прекратено договорно правоотношение се дължи връщане на дареното, като за основателността на иска е без значение еквивалентността на разменените престации.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 50


Рубрика: Спорове

Изпълнение върху вземания на длъжника към трето задължено към него лице
авторски материал
Автор / източник: Виолина Георгиева
стр. 55


Рубрика: Несъстоятелност

Възстановяване в правата по чл. 474 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 64


Рубрика: Обществени поръчки

Практическо приложение на разпоредбата на чл. 70, ал. 1 ЗОП
авторски материал
Автор / източник: Десислава Атанасова
стр. 71


Рубрика: Конкуренция

Търговски съобщения за намаляване на цени и въздействието им върху потребителското търсене
авторски материал
Автор / източник: Румяна Карлова
стр. 76

Информация в плюс