Меню


Рубрика: Търговци

Разпределяне и придобиване на вещни права след ликвидацията
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 5

Практика на Съда на Европейския съюз - Принципът на равенство на акционерите и закрилата на малцинствените акционери
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
стр. 15

Решение № 171 от 16 .02.2011 г. на ВКС – ТК
Обективно съединяване на иск за установяване нищожност на решение на ОС на търговско дружество и иск за установяване пороци на вписването е процесуално допустимо. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 21


Рубрика: Сделки

Частичното търговско предприятие ­ Същност и особености
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 24

Ограничаване на плащанията в брой от 26.02.2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 37

Решение № 152 от 2.02.2011 г. на ВКС – ТК
Застрахователят може да се суброгира в правата на застрахования както срещу прекия причинител на вредата по чл. 45 ЗЗД, така и срещу възложителя по чл. 49 ЗЗД. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 46


Рубрика: Спорове

Относно алтернативната местна подсъдност по чл. 113 ГПК и нейното приложно поле
авторски материал
Автор / източник: Златка Сукарева
стр. 50


Рубрика: Несъстоятелност

Някои процесуални аспекти на производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 56


Рубрика: Обществени поръчки

Обществени поръчки, изпълнявани при специални мерки за сигурност
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети
стр. 66


Рубрика: Конкуренция

Форма на злоупотреба с господстващо положение и задължението за неконкуриране
авторски материал
Автор / източник: Мария Папазова
стр. 76

Информация в плюс