Меню


Рубрика: Търговци

Актуални промени в Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Анета Антонова
стр. 5

Въпроси на търговското предприятие
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 10

Решение № 30 от 10.09.2010 г. на ВКС – ТК
Влошените отношения между съдружниците не могат да се преодолеят посредством предявяване на иска по чл. 71 ТЗ. Искът по чл. 155, т. 1 ТЗ е единственият правен способ за охраняване интересите на съдружниците чрез съхраняване на придобитото от дружеството имущество. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 17

Решение № 161 от 11.01.2011 г. на ВКС – ТК
При смърт на съдружник в ООД неговите дялове в капитала се наследяват, но не и правото му на членство. Наследник на починал съдружник в ООД, който няма качеството на съдружник, може да прехвърли наследените дялове по правилата на чл. 129, ал. 1 ТЗ. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 20


Рубрика: Сделки

Съотношение между прекия и деликтния иск на увредения при договора за застраховка “Гражданска отговорност”
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 25

Правни възможности за прехвърляне на права по банкова гаранция
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 33

Решение № 248 от 17.01.2011 г. на ВКС – ТК
Искът на длъжника по чл. 55, ал. 1 ЗЗД е основателен единствено в случай на успешно проведен установителен иск по чл. 646, ал. 2, т. 1 ТЗ, който е обуславящ за настъпване на уредените в чл. 648 ТЗ правни последици. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 43

Решение № 173 от 12.01.2011 г. на ВКС – ТК
Записът на заповед е абстрактна сделка, при която основанието за плащане не е елемент на съдържанието, поради коeто то не е условие и за действителност. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 48


Рубрика: Спорове

Отрицателният установителен иск в административния процес
авторски материал
Автор / източник: Александър Еленков
стр. 51


Рубрика: Несъстоятелност

Подозрителният период при исковете по чл. 645, ал. 4 и чл. 646, ал. 2 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Стефан Стефанов
стр. 59


Рубрика: Обществени поръчки

Практически и правни проблеми при прилагането на новите правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите
авторски материал
Автор / източник: Милана Кривачка
стр. 67

Изисквания при участие на обединения/консорциуми в процедури за възлагане на обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова
стр. 76

Информация в плюс


ПРИЛОЖЕНИЕ:

Правна същност на поемането на задължения от предприятия по чл. 75 от Закона за защита на конкуренцията
авторски материал
Автор / източник: Иван Цветанов

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...