Меню


Рубрика: Търговци

Заличаване на едноличен търговец от търговския регистър
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, доц. д-р
стр. 5

Отговорност за задължения, поети от дружество в процес на учредяване
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
стр. 15

Решение № 202 от 22 декември 2010 г. на ВКС – ТК
Решение на съвета на директорите на АД за сключване на сделка по чл. 236, ал. 2, т. 1-3 ТЗ, взето без изрично овластяване с устава по реда на чл. 236, ал. 3 ТЗ, е нищожно. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 20

Решение № 207 от 13.12.2010 г. на ВКС – ТК
С оглед защитата, която се цели с конститутивния иск по чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ, процесуалната легитимация на ищеца следва от принадлежността на потестативното право. Процесуалната легитимация съставлява абсолютна процесуална предпоставка за съществуване правото на иск и след като тя не е налице, предявеният иск е недопустим. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 26


Рубрика: Сделки

Бележки върху квалификацията на сделки, сключени при липса на представителна власт и някои сходни фигури
авторски материал
Автор / източник: Ирина Богданова
стр. 29

Защита на правата на джиранта по скрито менителнично джиро
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 42

Решение № 157 от 29.11.2010 г. на ВКС, ТК - I о.
Своевременното упражняване от ищеца на процесуалното право да иска приложение на института на неприсъственото решение препятства произнасянето от първоинстанционния съд с решение по реда на общото исково производство преди произнасяне по искането с определение по чл. 239, ал. 3 ТЗ. Само когато съдът прецени, че не са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, той ще следва да се произнесе с изричен съдебен акт - определение, с което ще отхвърли искането, и при подобна хипотеза съдебното производство ще следва да бъде продължено по общия ред и да се постанови обикновено решение. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 48

Решение № 206 от 7.12.2010 г. на ВКС - ТК, II т.о.
Предпоставките, при които купувачът по договор за търговска продажба с предварително плащане на цената може да иска връщане на авансово платената цена като задатък на основание чл. 334, изр. 3 ТЗ във връзка с чл. 93, ал. 3 ЗЗД, са да е спазена писмената форма по чл. 334, изр. 1 ТЗ на уговорката за предварително плащане на цената, последната да е платена от купувача в съответствие с постигнатата уговорка, да не е изпълнено задължението на продавача за предаване на стоката по причина, за която продавачът отговаря, купувачът да се е отказал от договора, както и страните да не са дерогирали изрично значението на авансово платената цена като задатък в случай на договорно неизпълнение. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 54


Рубрика: Спорове

Измененията в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) относно исковия процес и обезпечителното производство
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 60


Рубрика: Несъстоятелност

Предварителни обезпечителни мерки в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 71


Рубрика: Обществени поръчки

Съвместно участие на търговци в процедура за възлагане на обществена поръчка
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 77


Рубрика: Конкуренция

Значението на икономическите анализи, използвани в конкурентното право
авторски материал
Автор / източник: Радостина Георгиева, Мирослава Маринова
стр. 83

Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...